صفحه ها
دسته
دوستان من
دسترسی سریع
دانش و فناوری
تغذیه و سلامتی
عشق یا نفرت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 121519
تعداد نوشته ها : 233
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

  


فصل 1
احکام عمومی

مبنی
ماده 1
این قانون به تأسی از حکم ماده سی و سوم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور انتخابات در کشور وضع گردیده است.

طرز انتخابات
ماده 2
انتخابات از طریق رأی آزاد، عمومی، سری، و مستقیم صورت میگیرد.

اصل تساوی در انتخابات
ماده 3
رأی دهندگان در انتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک مینمایند.

نظام رأی دهی
ماده 4
رأی دهنده در انتخابات دارای حق یک رأی بوده و صرف از جانب خود رأی میدهد.

رعایت اصل آزادی اراده
ماده 5
رأی دهندگان وکاندیدان در انتخابات با اراده آزاد اشتراک مینمایند. اعمال هر نوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بالای رأی دهندگان و کاندیدان به ارتباط لسان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سکونت و موقف اجتماعی ممنوع است.

همکاری ادارات و اشخاص ذیربط
ماده 6
ادارات دولتی وغیر دولتی،احزاب سیاسی, سازمانهای اجتماعی و اشخاص ذیربط مکلف اند با کمیسیون مستقل انتخابات وسایرکمیسیونهایی که توسط آن ایجاد می گردد, ونیز با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری نموده و تصامیمی را که در حیطه صلاحیت این کمیسیونها اتخاذ می گردد، تعمیل نمایند.

فصل 2
اداره انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات
ماده 7
1) جریان انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اداره میگردد.

کمیسیون مستقل انتخابات منبعد دراین قانون بنام کمیسیون یاد می شود.

2) کمیسیون می تواند علاوه بر کمیسیون های که در این قانون تذکر یافته, کمیسیون های ماتحت خود را ایجاد وبه آنها حسب ضرورت ودر حیطه صلاحیت آنها, جهت تطبیق منظم پروسه انتخابات وظایفی را تفویض نماید.کارکنان انتخابات
ماده 8
کارکنان انتخابات در مرکز، ولایت و ولسوالیهاطبق طرز العملی که از طرف کمیسیون وضع می گردد, توسط دار الانشا کمیسیون مستقل انتخابات, که از این به بعد دارلانشانامیده می شود, استخدام می گردند.

عدم جانبداری و تعهد محرمیت
ماده 9
(1) کارکنان انتخابات مکلف اند وظایف محوله را بیطرفانه و غیرجانبدارانه انجام داده و در اجرای وظایف نمیتوانند از هیچ مقام و اداره دولتی و غیر دولتی به جز از رئیس دار الانشای کمیسیون هدایت حاصل نمایند.

(2) کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظیفه رسماًوبه صورتیکه کمیسیون مشخص میکندتعهد می سپارند که در تمام جریان انتخابات وظایف محوله را با حسن صورت, امانت داری وحفظ اسرار انجام میدهند.موانع استخدام
ماده 10
(1) استخدام مسئولین احزاب سیاسی و کاندیدان انتخاباتی به حیث کارکن انتخابات جواز ندارد.

(2) کا کنان انتخابات حین تصدی وظیفه نمی توانند خود را کاندید نمایند.

(3) پدر، پدر کلان، اولاد صلبی تا درجه سوم، مادر، مادر کلان، برادر، خواهر، همسر، کاکا، عمه، خاله، ماما، خسر و خشوی کاندید حق ندارند به حیث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ایفای وظیفه نمایند.

(4) شخصی که به ارتکاب تخطی در جریان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود، نمیتواند به حیث کارکن انتخابات ایفای وظیفه نماید.فصل 3
حوزه های انتخاباتی

تعیین حوزه های انتخاباتی
ماده 11
حوزه های انتخاباتی ولایات و ولسوالی ها برای انتخاب اعضای ولسی جرگه، شورا های ولایات و شوراهای ولسوالی هاقرار ذیل تعیین می گردد:

1) حوزه انتخاباتی برای ولسی جرگه, ولایت می باشد. برای کوچی ها تمام قلمرو کشور یک حوزه پنداشته می شود.

2) حوزه انتخاباتی برای شوراهای ولایتی ولایت می باشد.

3) حوزه انتخاباتی برای شوراهای ولسوالی, ولسوالی می باشد.اختلافات مرزی حوزه های انتخاباتی
ماده 12
(1) منازعات در خصوص تعلق یک قریه به ولایت و یا ولسوالی در تعیین حدود مرزی حوزه انتخاباتی ولایتی و ولسوالی، از طرف وزارت امور داخله مورد رسیدگی قرار گرفته و در زمینه، حسب معیار های تخنیکی و معلومات واصله، تصمیم اتخاذ و از جریان موضوع کمیسیون را به اسرع وقت، مطلع مینماید.

(2) اختلاف مربوط به حدود مرزی حوزه های انتخاباتی میتواندحداقل (170) روز قبل از انتخابات مطرح گردد.فصل 4
رأی دهندگان وکاندیدان

شرایط رای دهندگان
ماده 13
شخص واجدشرایط آتی حق رای دهی در انتخابات را دارا می باشد:

1- حد اقل اکمال سن (18) سال در روز انتخابات.

2- داشتن تابعیت افغانستان هنگام ثبت نام به حیث رای دهنده.

3- عدم محرومیت از حقوق مدنی وسیاسی به حکم محکمه ذی صلاح.

4- ثبت نام به حیث رای دهنده توسط کمیسیون.اوصاف کاندیدان
ماده 14
شخصی که اوصاف مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی را دارا می باشد می تواند خود را به ریاست جمهوری وشخصیکه شرایط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی را دارا باشد می تواند خود را به شورای ملی, شوراهای ولایتی یا ولسوالی کاندیدنماید.

شرایط کاندیدان
ماده 15
(1) اشخاص آتی نمی توانند قبل از استعفا خود را به ریاست جمهوری, شورای ملی, شوراهای ولایتی وولسوالی کاندید نماین, مگر آنکه در زمان تسلیم اوراق نامزدی شان از وظیفه خود استعفا داده باشند:

1- رئیس, اعضای ستره محکمه وقضات.

2- لوی سارنوال وسارنوالان.

3- وزرا, معینان, والی هاومعاونان شان وولسوالان.

4- شاروالها ورؤسای نواحی.

5- منصوبین وزارت های دفاع ملی, امور داخله وریاست عمومی امنیت ملی.

6- رؤسای عمومی ورؤسای بخش های وزارت ها و ادارات دولتی در مرکز وولایات.

7- کارکنان انتخابات.

(2) در صورتیکه اشخاص مندرج فقره (1) این ماده در انتخابات موفق نشوند, وظیفه قبلی را اشغال نموده نمی توانند, مگر اینکه مجدداً مقرر گردند.

(3) اشخاصیکه قومانده قوای نظامی غیر رسمی یا گروه های مسلح را عملاً در دست داشته یا عضو آن باشند, نمی توانند در انتخابات خود را کاندید نمایند.

(4) هیچ شخصی نمی تواند در عین زمان به حیث کاندید در بیش از یک حوزه انتخاباتی خودرا کاندید نماید.محل رای دهی
ماده 16
(1)رای دهندگان مکلف اند در حوزه انتخاباتی درج شده درکابت ثبت نام شان به حیث رای دهنده رای بدهند.

(2)کمیسیون می تواند برای کوچی ها, مهاجرین, بیجا شده گان داخلی, معلولین ومعیوبین منصوبین قوای مسلح, کارکنان دولتی وکمیسیون استثناءً تسهیلات خاص را فراهم نماید.تثبیت هویت رای دهنده گان
ماده 17
(1)رای دهندگان مکلف اند قبل از دریافت ورق رای دهی, کارت ثبت نام خود را غرض تثبیت هویت ارائه نمایند.

(2)کمیسیون می تواند استثاءً برای مهاجرین افغان در کشورهای ایران وپاکستان تسهیلات لازم را فراهم نماید.فصل 5
کاندید وانتخاب رئیس جمهور

انتخاب رئیس جمهور
ماده 18
(1) رئیس جمهور طبق حکم مندرج ماده شصت ویکم قانون اساسی واحکام این قانون, با اکثریت آراء قانونی رای دهندگان انتخاب می گردد.

(2) هرگاه کاندیدان بیشتر از (50) فیصد آراءقانونی را در انتخابات حاصل کرده نتواند, در مدت دو هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات بین دو نفر از کاندیدانی که بیشتر ین آراء را کسب نموده اند, بار دوم انتخابات صورت می گیرد. کاندیدی که در این دور, آراء قانونی بیشتری را کسب نماید, منحیث شخص انتخاب شده اعلام می گردد.

(3) کاندید انتخاب شده با اکثریت آراء طبق حکم ماده (160) قانون اساسی, سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات به کار آغاز می نماید.

(1) هر گاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری ویا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید, انتخابات مجددد طبق احکام قانون برگزار می گردد.فصل 6
انتخابات شورای ملی:

قسمت اول
ولسی جرگه :
تعداد کرسی ها :

ماده 19
ولسی جرگه دارای (249)کرسی می باشد.

اختصاص کرسی های ولایتی
ماده 20
(1) اداره احصائیه وزارت اقتصاد مکلف است در مدت تعیین شده توسط کمیسیون, جدید ترین ارقام رسمی نفوس یاتخمین نفوس هر ولایت را در اختیار کمیسیون قرار دهد.

(2) از مجموع کرسی های اختصاص یافته به تعداد(10)کرسی برای کوچی ها اختصاص می یابد.

(3) کمیسیون, کرسی هارا برای ولایات قرار ذیل اختصاص میدهد:

1- نفوس مجموعی ولایات بر(239)کرسی اختصاص داده شده بالای ولایات تقسیم می شود تاسهمیه نفوس برای یک کرسی معین شود.

2- نفوس هر ولایت برسهمیه نفوس برای یک کرسی ,تقسیم می شود .

3- در ابتدا به ولایات تعدادی کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده در جزء دوم اختصاص می یابد.

4- کرسی هایی که در جزء 3 اختصاص نمی یابند, اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شده در چزء 2 صورت می گیرد.

5- در نتیجه این محاسبه اگر به یک یا چند ولایت کمتر از دو کرسی برسد, به آن ولایات دو کرسی اختصاص داده می شود.

6- مجموع کرسی ها وارقام نفوس ولایاتی که به آنها کرسیهای اضافی به اساس جزء 5 اختصاص یافته, از مجموع کرسیها(239)ومجموع نفوس ولایات کم می شود. برای باقیمانده ولایات یک سهمیه جدید اختصاص کرسی محاسبه شده وتخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در جزء (2-6) آمده, تکرار می شود.

(4) کمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده در تخصیص کرسیها در این ماده را نشر نماید.تفویض کرسی های ولایتی به کاندیدان
ماده 21
(1) به تاسی از حکم ماده بیست ودوم این قانون, کرسی های ولایتی به کاندیدان به اساس تعداد آرای حاصله شان تفویض می گردد.

(2) در هر ولایت کرسی ها به کاندیدانی تفویض می گردد که بیشترین آراء را به دست آورده اند.

(3) به هیچ کاندید بیشتر از یک کرسی اختصاص داده نمی شود.

(4) هرگاه کاندیدی نتواند کرسی خود را اشغال نماید ویا به دلایلی کرسی را در دوره ولسی جرگه ترک نماید, کرسی وی برای میعاد باقی مانده به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس( ذکور ویااناث) تعلق می گیرد.اختصاص کرسی ها به کاندیدان زن
ماده 22
(1) کمیسیون برای تعیین حد اقل کاندیدان زن که در هر ولایت باید انتخاب شوند طرزالعمل ها وفورمولی را ترتیب مینماید که مبتنی بر نفوس هر ولایت باشد, تا مقتضیات ماده هشتاد وسوم قانون اساسی که باید تعداد کاندیدان منتخب زن حد اقل دوچند تعداد ولایات موجوده باشد, تامین گردد.

(2) کاندیدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بیشترین آراء را کسب نموده اند, حسب فورمول فقره(1) این ماده برای شان کرسی اختصاص داده می شود. باتحقق شرایط سهمیه, کرسی های باقی مانده مطابق ماده بیست ویکم این قانون اختصاص داده می شود.

(3) در صورتی که در لیست کاندیدان تعداد کافی کاندیدان زن وجود نداشته باشد تا کرسی یا کرسی های اختصاص یافته به زنان رادر یک حوزه معین انتخاباتی اشغال نماید, کرسی یا کرسی ها الی انتخابات پلان شده بعدی برای ولسی جرگه خالی باقی می ماند.قسمت دوم
مشرانو جرگه
ترکیب مشرانو جرگه:

ماده 23
تعداد اعضای مشرانو جرگه سه چند تعداد ولایات کشور می باشد. از جمله یک ثلث آن توسط شوراهای ولایات، یک ثلث آن توسط شوراهای ولسوالیها انتخاب، و یک ثلث باقی آن توسط رئیس جمهور انتصاب می گردند.

انتخابات نمایندگان ولایتی
ماده 24
1. شورای ولایتی در مدت پانزده روز بعد از تأسیس، یک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مشرانو جرگه با رأی سری انتخاب مینماید.

2. انتخابات برای مشرانو جرگه تحت ریاست رئیس شورای ولایتی صورت می گیرد. مشروط بر اینکه شخصا کاندید نباشد، هر گاه وی کاندید باشد، معاون وی ریاست را به عهده می گیرد. در صورتی که معاون شوری نیز کاندید باشد، یک تن از اعضای شوری که از لحاظ سن نسبت به دیگران بزرگتر و کاندید نباشد، مجلس انتخابات را سرپرستی می نماید.

3. انتخابات میان اعضای موجود شوری به اساس اکثریت کل آراء صورت می گیرد. هر گاه کاندید بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی صورت می گیرد که بیشترین آراء را بدست آورده باشند، در این صورت کاندیدی که اکثریت آراء را بدست آورده انتخاب می شود.

4. هر گاه کاندید منتخب نتواند کرسی خود را اشغال نماید یا قبل از ختم دوره معینه، کرسی خود را ترک نماید دراین صورت شورای ولایتی مربوطه مطابق شرایط این ماده شخص جدیدی را از میان اعضای خویش برای خدمت در دوره متباقی انتخاب میکند.انتخابات نمایندگان شوراهای ولسوالیها برای مشرانو جرگه
ماده 25
1. کمیسیون مستقل انتخابات در مدت پنج روز بعد از تأسیس شوراهای ولسوالیها، لیست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای ولایت مربوط ارسال می نماید. و کلای شوراهای ولسوالی های هر ولایت یکی از اعضای خود را برای عضویت در مشرانو جرگه برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند.

2. رئیس شورای ولایتی مسؤول احضار اعضای شوراهای ولسوالیها به ولایت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تأسیس شوراهای ولسوالیها، انتخابات را به راه اندازد. مجلس در محلی برگزار می گردد که تمام اعضای شوراهای ولسوالیها بتوانند گردهم آیند.

3. برای مشروعیت انتخابات حداقل دو ثلث اعضای شوراهای ولسوالیها در انتخابات اشتراک می نمایند.

4. انتخابات در بین اعضای حاضر شوری به اساس اکثریت قاطع آراء صورت می گیرد. هرگاه کاندید بالاتر از پنجاه فیصد آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات بار دوم بین دو کاندیدی صورت میگیرد که بیشترین آراء را بدست آورده باشند، کاندیدی که اکثریت آراء را در این دور بدست آورده انتخاب می شود.

5. هر گاه یک کاندید منتخب نتواند کرسی خود را اشغال نماید یا قبل از میعاد معینه کرسی خود را ترک نماید، در آن صورت انتخاب عضو جدید طبق شرایط این ماده ازمیان اعضای موجوده شوراهای ولسوالیها برای میعاد باقیمانده همان کرسی صورت می گیرد.انتصاب اشخاص به مشرانو جرگه
ماده 26
1. رئیس جمهور در مدت دو هفته بعد از اشغال مقام ریاست جمهوری از سازمانهای اجتماعی، احزاب سیاسی و عامه مردم دعوت مینماید که مطابق حکم مندرج جزء(3) ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مشرانو جرگه معرفی نمایند. میعاد نامزدی به این منظور تا مدت یک هفته دوام می نماید.

2. دفتر ریاست جمهوری بعد از ختم میعاد نامزدی مندرج فقره(1) این ماده در مدتی که از یک هفته تجاوز نکند، اوراق نامزدی اشخاصی را که انتصاب می گردند به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می نماید.

3. کمیسیون بعد از وصول اوراق نامزدی در مدت یک هفته مشروعیت اشخاص مندرج فقره(2) این ماده را تایید نموده و به دفتر ریاست جمهوری اطلاع می دهد.

4. رئیس جمهور در مدت دو هفته بعد از ختم میعاد نامزدی، انتصاب اعضای انتصابی مشرانو جرگه را مطابق حکم مندرج جزء(3) ماده هشتاد و چهار قانون اساسی اعلام می نماید.فصل 7
انتخابات اعضای شوراهای ولایات و ولسوالی ها

قسمت اول
انتخابات اعضای شوراهای ولایتی
شوراهای ولایتی

ماده 27
هر ولایت دارای یک شورای ولایتی بوده که از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی و مستقیم رأی دهندگان ولایت انتخاب می گردد.

ترکیب
ماده 28
تعداد اعضای شورای ولایتی بر مبنای نفوس به طریق ذیل تعیین می گردد:

- ولایاتی که کمتر از پنجصد هزار (500000) نفر نفوس دارد، (9) عضو.

- ولایاتی که از پنجصد هزار (500000) الی یک ملیون (1000000) نفر نفوس دارد، (15) عضو.

- ولایاتی که بیشتر از یک ملیون (1000000) الی دو ملیون (2000000) نفر نفوس دارد، (19) عضو.

- ولایاتی که بیشتر از دو ملیون (2000000) نفرالی سه ملیون (3000000) نفر نفوس دارد، (23) عضو.

- ولایاتی که بیشتر از سه ملیون (3000000) نفر نفوس دارد، (29) عضو.اختصاص کرسی ها به شورای ولایتی
ماده 29
(1) کرسی ها برای هر شورای ولایتی به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

1. کمیسیون تعداد کرسی ها را برای هر شورای ولایتی به اساس نفوس تعیین می نماید.

2. کاندیدانی که اکثریت آراء را به دست آورده اند برای شوراهای ولایتی انتخاب می شوند.

3. حد اقل یک چهارم کرسی ها درهر شورای ولایتی برای کاندیدان زن محفوظ می باشد.

4. بادر نظر داشت حق تحفظ کرسی های مندرج جزء (3) این فقره, کرسی هابه کاندیدان بر اساس تعداد آرای حاصله شان تفویض می شود.

5. در هر حوزه انتخاباتی، کرسی ها به کاندیدان زن دارای بیشترین تعداد آرای حاصله اختصاص می یابد تا اینکه مقتضیات مندرج جزء (3) این فقره تکمیل گردد. کرسی های باقی مانده مطابق حکم مندرج جزء (2) این فقره اختصاص می یابد.

(1) هر گاه کاندیدی نتواند کرسی خود را اشغال نماید و یا به دلایلی کرسی را در دوره شورای ولایتی ترک نماید، کرسی وی برای میعاد باقیمانده به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکور و یا اناث) تعلق می گیرد.

(2) در صورت نبودن تعداد کافی کاندیدان طبقه اناث در لست کاندیدان غرض اشغال کرسی یا کرسی هایی که حسب این ماده برای زنان اختصاص یافته اند، کرسی یا کرسی های متذکره الی تدویر انتخابات پلان شدهء بعدی شورای ولایتی خالی باقی می ماند.قسمت دوم
شوراهای ولسوالیها
شورای ولسوالی

ماده 30
هر ولسوالی دارای یک شوری بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم توسط رأی دهندگان همان ولسوالی انتخاب می گردد.

ترکیب شورای ولسوالی
ماده 31
تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس نفوس همان ولسوالی به طریق ذیل تعییین میگردد:

1. در صورتی که نفوس ولسوالی بیست هزار (20000) نفر باشد، (5) عضو.

2. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از بیست هزار (20000) الی چهل هزار (40000) نفر باشد، (7) عضو.

3. در صوتی که نفوس ولسوالی بیشتر از چهل هزار (40000) الی شصت هزار (60000) نفر باشد، (9) عضو.

4. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از شصت هزار (60000) الی هشتاد هزار (80000) نفر باشد، (11) عضو.

5. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از هشتاد هزار (80000) الی صد هزار (100000) نفر باشد، (13) عضو.

6. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از صد هزار (100000) نفر باشد (15) عضو.تخصیص کرسی ها به شوراهای ولسوالی ها
ماده 32
(1) کرسی ها برای شورای هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

1- کمیسیون تعداد کرسی ها برای شورای هر ولسوالی را بر اساس نفوس آن تعیین می کند.

2- کمیسیون کرسی ها را به کاندیدان زن و مردی که بیشترین آراء را در هر شورا به دست آورده اند، اختصاص می دهند.

(2) هرگاه کاندیدی نتواند کرسی خود را اشغال نماید و یا به دلایلی کرسی را در دوره شوراهای ولسوالی ها ترک نماید، کرسی وی برای میعاد باقی مانده به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.فصل 8
تدویر انتخابات

تاریخ انتخابات
ماده 33
(1) کمیسیون تاریخ انتخابات را حداقل (140) روز قبل از تاریخ پلان شده انتخابات اعلان می نماید.

(2) کمیسیون تقویم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاریخ های معین انتخابات باشد، حد اقل (120) روز قبل از تاریخ پلان شده انتخابات تهیه و نشر می نماید.لیست رأی دهندگان
ماده 34
کمیسیون لیست و یا بخش هایی از لیست رأی دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می گیرد، تصدیق و (15) روز قبل از شروع انتخابات، در محلات عامه که توسط کمیسیون تعیین می گردد، به منظور بررسی در دسترس عامه قرار می دهد.

نامزدی کاندیدان
ماده 35
(1) کاندیدان ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای ولایتی و ولسوالی مکلف اند در زمان تعیین شده از سوی کمیسیون، کمیسیون را به صورت کتبی از تصمیم خویش مبنی بر شرکت در انتخابات مطلع نمایند.

(2) کاندیدان مندرج فقره (1) این ماده، حین درخواست ثبت نام مکلف اند مطالب ذیل ر ا به کمیسیون ارائه نمایند:

1- اسم و آدرس مشخص

2- کارت ثبت نام کاندید به حیث رأی دهنده یا سند دیگری که ثبت نام کاندید را به حیث رأی دهند ثابت نماید.

3- اسامی، شماره های کارت های ثبت نام به حیث رأی دهنده و امضاها یا نشان های شست اشخاص ساکن حوزه انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید می کنند، به ترتیب ذیل:

- برای نامزدی کاندیدان ریاست جمهوری (10000) نفر.

- برای نامزدی کاندیدان ولسی جرگه (300) نفر.

- برای نامزدی کاندیدان شورای ولسوالی (100)نفر.

- کاندید تصدی کرسی در ولسی جرگه برای نمایندگی حوزه انتخاباتی کوچی ها، اسامی، نمرات کارت ثبت نام به حیث رأی دهنده و امضا یا نشان شست (300) نفر کوچی ثبت نام شده را که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید می نماید، ارائه کند.

4- تعهد نامه و تصدیق واجد شرایط بودن و شایستگی ها کاندید و تعهد وی به رعایت اصول رفتار و تأیید کننده استعفای او (در صورت لزوم) از وظایف مندرج در فقره (1) ، ماده پانزدهم این قانون و نیز تصدیق کننده اینکه کاندید دارای نیروهای نظامی یا گروه های مسلح غیر رسمی نبوده و به چنین نیروها تعلق ندارد و تأیید کننده اینکه وی به ارتکاب جرایم ضد بشری یا جرایم دیگری محکوم نگردیده یا به حکم محکمه از حقوق محروم شناخته نشده است.

5- کاندیدان ریاست جمهوری اسمای دو معاون ریاست جمهوری شان را ارائه می نمایند.

6- کاندید مکلف است برای کاندید شدن پول امانت را طور ذیل تأدیه نماید:

- پول امانت برای کاندید ریاست جمهوری مبلغ پنجاه هزار (50000) افغانی می باشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود یا حد اقل 15 فیصد آرای قانونی اجرا شده در دور اول انتخابات را به دست آورده باشد، اعاده می شود.

- امانت برای کاندید ولسی جرگه مبلغ ده هزار افغانی می باشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود یا حد اقل (2) فیصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده می شود.

- پول امانت برای کاندید شورای ولایتی مبلغ چهار هزار افغانی می باشد و این مبلغ در صورتی که کاندیدی انتخاب شود و یا حد اقل (2) فیصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده می شود.

- پول امانت برای کاندید شورای ولسوالی مبلغ دو هزار افغانی می باشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود و یا حد اقل (2) فیصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده می شود.

(3) کمیسیون طرز ارائه درخواست های نامزدی کاندیدان را در طرز العمل جداگانه مشخص می نماید.لیست کاندیدان
ماده 36
(1) کمیسیون مکلف است به زودترین فرصت ممکنه بعد از ختم نامزدی، لیست مقدماتی کاندیدان را به نشر برساند.

(2) کمیسیون مکلف است دوره ای را که طی آن اعتراضات و شکایات در مورد لیست مقدماتی کاندیدان صورت گرفته می تواند، تعیین نموده و به اطلاع عامه برساند. این اعتراضات و شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق طرز العمل های آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

(3) بعد از آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی، تمام موارد اعتراض و شکایت را رسیدگی نمود، کمیسیون لیست نهایی کاندیدان را با در نظرداشت تصامیم شکایات انتخاباتی، به نشر برساند. کمیسیون لیست نهایی کاندیدان را در مرکز رأی گیری در روز انتخابات نصب می نماید.فوت و انصراف کاندیدان
ماده 37
(1) در صورتی که کاندید بخواهد به منظور حذف نام خویش از ورق رأی دهی از کاندیدی خویش منصرف گردد، قبل از تاریخی که توسط کمیسیون در تقویم انتخاباتی تعیین می گردد، کتباً به کمیسیون اطلاع دهد.

(2) در صورتی که کاندید بعد از ثبت نام از کاندیداتوری خود انصراف یا فوت نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیست کاندیدان حذف گردد، آرای مربوطه به وی در پروسه شمارش قابل محاسبه نمی باشد.

(3) در صورتی که کاندید بعد از ختم رأی دهی و قبل از تصدیق نتایج انتخابات وفات نماید، آرای داده شده به نفع وی ثبت گردیده هرگاه معلوم شود که کاندید متوفی برنده است، کرسی او به شخصی که از عین چنس رأی بیشتر را حاصل نموده باشد، تعلق می گیرد.مبارزات انتخاباتی
ماده 38
(1) کمیسیون دوره زمانی مبارزات انتخاباتی راتعیین می نماید.این دوره(48)ساعت قبل ازتاریخ آغاز رای گیری ختم میگردد.

(2)کمیسیون لوایحی راجهت تنظیم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر می رساند.تأسیس مراکز رأی دهی، تهیه مواد انتخاباتی و نشر رهنمودها
ماده 39
(1) کمیسیون مراکز رأی دهی را در سراسر کشور تأسیس و زمینه اشتراک رأی دهندگان را در این مراکز طوری مساعد میسازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رأی دهندگان به سهولت میسر باشد.

(2) کمیسیون صندوق های رأی گیری، اوراق رأی گیری، غرفه های رأی دهی، مهر ها و لوازم ضروری را تنظیم و آماده ساخته و تدابیر دیگری را که در تنظیم رأی دهی سهولت به وجود می آورد و انتخابات را به طرز مؤثری رهنمایی می نماید اتخاذ می کند.اوراق رأی دهی
ماده 40
(1) کمیسیون در مورد اوراق رأی دهی وظایف ذیل را انجام می دهد:

1. تهیه اوراق رأی دهی.

2. تدارک برای تخصیص نشان ها و یا تصاویر کاندیدان.

3. ترتیب طرزالعملی که به اساس آن اوراق رأی دهی توسط رأی دهندگان نشانی می گردد.

4. تعیین لسان های که در اوراق رأی دهی استعمال می گردد.

5. ترتیب طرز العمل شمارش اوراق رأی دهی.

(2) کمیسیون، ترتیب کاندیدان، در اوراق رای دهی رابه اساس قرعه مشخص می نماید.صندوق های رأی دهی
ماده 41
کمیسیون در مورد صندوق های رأی دهی وظایف ذیل را انجام می دهد:

1. تهیه و تدارک شکل و مواد صندوق های رأی دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر گردد.

2. طرز علامه گذاری و نشانی شد صندوق های رأی دهی.

3. طرز بستن، مهر، حفاظت و بازکردن صندوق های رأی دهی.مشاهدین
ماده 42
کمیسیون حقوق و وجایب مشاهدین را تصریح کرده طرز العملی را به منظور توزیع اعتبارنامه ناظرین ملی و بین المللی انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان مستقل ترتیب مینماید.

برداشتن مواد تبلیغاتی
ماده 43
کمیسیون صلاحیت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبلیغاتی را که در صد متری متری مراکز رای دهی به نمایش گذاشته شده باشد, صادر نماید.

منع حمل سلاح در مراکز رای گیری
ماده 44
هیچ شخص نمیتواند سلاح ویا سایر اشیایی را که منحیث سلاح از آن استفاده شده بتواند, در فاصله پنجصد(500) متری مراکز رای دهی, حمل نماید. حمل سلاح توسط مسولین امنیتی به استیذان وزارت امور داخله از این حکم مستثنی است.

آغاز وختم رای گیری
ماده 45
(1)آغاز وختم رای گیری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسیم اوقاتی صورت می گیرد که از طرف کمیسیون ترتیب وتنظیم می گردد.

(2)رای گیری مطابق طرز العملی که توسط کمیسیون ترتیب وتنظیم می گردد, صورت می گیرد.

(3)در صورتی که مرکز انتخاباتی به شورش, تشدد, طوفان, سیلاب یا سایر حوادث غیر مترقبه معروض گردد که جریان رای دهی را ناممکن سازد, رییس مرکز رای گیری مربوط میتواند امر توقف رای دهی را صادر نماید ومکلف است فوراً دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را از این تصمیم مطلع سازد.

(4)رئیس مرکز رای گیری قبل از آنکه ختم کار رای گیری را در وقت تعیین شده مطابق حکم فقره(1)این ماده اعلام نماید آخر صف رای دهندگان را در وقت ختم را یدهی نشانی وبه هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را میدهد.

(5)کمیسیون به منظور رای دهی معیوبین ومعلولین سهولت های لازم را فراهم می نماید.اعتراض در مورد رای دهی
ماده 46
(1)قبل از اینکه رای دهنده ورق رای دهی را بدست بیاورد, نمایندگان کاندیدان میتوانند در قسمت حق رای دهی شخص یا رای دادن وی در مراکز رای دهی مربوطه اعتراض نمایند.

(2)رئیس مرکز رای گیری در مورد قبول یا رد اعتراض تصمیم اتخاذ نموده, جرئیات رد اعتراض یا پذیرش و دلایل خود را در روز انتخابات در سند رسمی درج می نماید.مهر صندوقهای رای دهی وسایر مواد توسط رییس مرکز رای گیری
ماده 47
(1)به مجردی که صندوق انتخابات پر یا رای دهی ختم گردد, رئیس مرکز رای گیری در حضور نمایندگان کاندیدان وناظرین انتخابات آنرا طبق طرز العمل تجویز شده, مهر نموده وبه نمایندگان کاندیدان که می خواهند عین کار را انجام دهند, دجازه میدهد تا شماره مهرها را یتاد داشت نمایند.

(2)رئیس مرکز رای گیری صندوق های رای دهی وبسته های اوراق رای دهی را با در نظر داشت هدایت کمیسیون, به مرکز شمارش آراء, تسلیم می نماید.محل وزمان شمارش آراء
ماده 48
شمارش آراء در مراکزی که توسط کمیسیون تعیین می گردد, صورت میگیرد.

ارائه وتصدیق نتایج
ماده 49
(1)کمیسیون مکلف است, بعد از آنکه طرزالعمل های شمارش تکمیل وکلیه شکایات در ارتباط به رای گیری و شمارش توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفت, نتایج تصدیق شده انتخابات را در هر حوزه انتخاباتی اعلام نماید.

(2)کمیسیون یا کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند قبل از تصدیق نتایج, دستور شمارش مجدد قسمی یا کلی اوراق رای دهی در یک مرکز شمارش, یا انجام مجدد رای دهی در هر حوزه انتخاباتی را صادر نماید.

(3)نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون, نهایی وقابل تطبیق می باشد.

(4)کمیسیون مکلف است بعد از آنکه نتایج انتخابات تصدیق وتمام اعتراضات مورد رسیدگی قرار گرفت, نتایج آن را اعلام وبه نشر برساند.پخش ونشر منصفانه وبیطرفانه افکار ونظریات
ماده 50
(1) به منظور آگاهی عامه در جریان مبارزات انتخاباتی، رسانه های همگانی (تلویزیون، رادیو و اخبار) مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرز العمل کمیسیون به طور منصفانه و غیر جانبدارانه پخش و نشر نمایند.

(2) کاندیدان حتی الامکان به رسانه هادسترسی داشته می باشند. به منظور آگاهی عامه، در جریان مبارزات انتخاباتی، رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامه کاندیدان را با موافقت کمیسیون مستقل انتخابات، بطور منصفانه و بی طرفانه پخش ونشر نمایند.

(3)رسانه های جمعی دولتی مکلف اند حسب ضرورت, اهداف, پالیسی ها وطرز العملهایی را برای تطبیق نشرات منصفانه انتخابات واحکام فقره(1و2) این ماده, تدوین نمایند.کمیسیون رسانه
ماده 51
(1)کمیسیون, کمیسیون رسانه های خبری را حد اقل (60) روز قبل از تاریخ انتخابات، تاسیس می نماید.

این کمیسیون گزارش رای دهی ونشر منصفانه مبارزات انتخاباتی را نظارت نموده وبه شکایات مربوط به هر گونه تخلف از گزارش دهی منصفانه ویا نشر مبارزات انتخاباتی ویا سایر تخلفاتی که به احکام اصول رفتار رسانه های خبری مربوط می شود, رسیدگی می کند. در صورت اعتراض, معترض می تواند اعتراض خود را به کمیسیون ارائه نماید.

(2)ترکیب, وصلاحیت های کمیسیون رسانه های خبری توسط کمیسیون وضع وتنظیم می گردد.فصل 9
شکایات وتخلفات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی
ماده 52
(1)به منظور رسیدگی به تخلفات, شکایات واعتراضات انتخاباتی, کمیسیون شکایات انتخاباتی, کمیسیون شکایات انتخاباتی به ترکیب ذیل اتخاذ می گردد:

1- شخص انتصاب شده توسط ستره محکمه به حیث عضو.

2- شخص انتصاب شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث عضو.

3- سه نفر اعضای بین المللی که توسط نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تعیین می گردند به حیث اعضا.

(2)کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تن از اعضای خویش را به حیث رئیس انتخاب می نماید.

(3)کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد ذیل را دارا می باشد:

1- شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به شمول موارد نقض قانون در قسمت انجام پروسه انتخابات, مشروط بر اینکه شکایات قبل از تصدیق نتایج انتخابات رسیده باشد.

2- موارد اعتراض بر لست کاندیدان وشرایط و اوصاف کاندیدان که در جریان پروسه انتخابات مطرح می شود.

(4)کمیسیون شکایات انتخاباتی طرزالعمل ونحوه رسیدگی به شکایات را ترتیب وطبق آن عمل می نماید.

(5)کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند موضوعاتی را که در محدوده صلاحیت آن قرار دارد به ابتکار خود وبدون موجودیت شکایت یا اعتراض مورد رسیدگی قرار دهد.

(6)تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی می باشد.

(7)کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از تصدیق نتایج انتخابات, حد اکثر الی مدت سی روز کار خویش را پایان می دهد.

(8)کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور رسیدگی به شکایات انتخاباتی, به کمیسیون ها در سطح ولایات تفویض صلاحیت می نماید تا در محدوده صلاحیت خود طبق طرزالعمل تصویب شده از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی, شکایات را مورد رسیدگی قرار دهند.تخطی های انتخاباتی
ماده 53
اعمال ذیل, تخطی های انتخاباتی شمرده می شود:

1. ارائه معلومات نادرست به کمیسیون وکمیسیون های مربوط آن ویا به کمیسیون شکایات انتخاباتی.

2. تهدید, تخویف یا هتک حرمت رای دهنده, کاندید یا ژورنالیستی که اخبار مربوط به انتخابات را راپور می دهد, به هر نحوی که باشد.

3. ممانعت از مشارکت اشخاص ذیربط, به شمول مشاهدین ونمایندگان دارای اعتبارنامه, در پروسه انتخابات.

4. ارتکاب تقلب در رای دهی یا شمارش آراء.

5. پیشنهاد یا قبول وجه پولی یا منفعتی دیگر به مقصد اعمال نفوذ در پروسه انتخابات.

6. داشتن یا تلاش برای داشتن بیشتر از یک کارت ثبت نام به حیث رای دهنده.

7. رای دهی یا کوشش برای رای دهی با استفاده از کارت تزویری یا کارت شخص دیگر.

8. تغییر, تبدیل وسرقت اسناد انتخاباتی یا محو این اسناد بدون تجویز قانونی.

9. تزویر وجعل کارت های ثبت نام رای دهندگان, اوراق رای دهی یا فورمه های رسمی.

10. حصول کارت ثبت نام رای دهندگان با فریب کاری.

11. تلاش به رای دهی بیش از یکبار در یک انتخابات.

12. دخالت در مواد ولوازم انتخاباتی یا صندوق های رای دهی بدون صلاحیت لازم.

13. اخلال کار مامورین انتخاباتی حین انجام وظایف شان.

14. نقض اصول رفتار احزاب سیاسی, کاندیدان ونمایندگان آنها یا اصول رفتار مامورین انتخابات.

15. استفاده از پولی که از راه فعالیتهای غیر قانونی بدست آمده باشد.

16. استفاده از منابع مالی خارجی برای اعمال نفوذ در پروسه انتخابات.

17. اغوا وتحریک سایر اشخاص به ارتکاب تخطی های انتخاباتی.

18. تخلف از احکام قانون وسایر اسناد تقنینی مربوط به پروسه انتخابات.

19. عدم رعایت دساتیر کمیسیون شکایات انتخاباتی یا کمیسیون شکایات انتخاباتی یا کمیسیون رسانه ها.تحریم ومجازات
ماده 54
(1)کمیسیون شکایات انتخاباتی در صورت تثبیت تخطی انتخاباتی با در نطر داشت حالات یکی از تدابیر ذیل را اتخاذ نموده می تمواند:

1- اخطار یا دستور به اقدام اصلاحی, به شخص یا اداره خاطی.

2- وضع جریمه نقدی که بیشتر از یکصد هزاافغانی(100000)نباشد.

3- اتخاذ تصمیم مبنی بر تجدید رای دهی یا شمارش آراء قبل از تصدیق واعلام نتایج.

4- حذف کاندید از لست کاندیدان در صورت موجودیت دلایل مؤجه.

5- بی اعتبار شناختن اوراق رای دهی فاقد شرایط لازمه یا دستور شمارش یا شمارش مجدد یک ورق رای دهی یا گروهی از اوراق رای دهی.

6- منع شخص خاطی از ایفای وظیفه در کمیسیون ودارالانشای آن به مدت حد اکثر ده سال.

(2)کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند بالای یک حزب سیاسی ویا طرفداران شان که مرتکب تخطی انتخاباتی شده باشند, تحریم وضع نماید. در وضع چنین تحریمی, کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هر گونه شواهدی را که نشان دهد حزب سیاسی ویا کاندید مربوطه کوشش های مناسب را جهت جلو گیری اعضا ویا طرفداران شان از ارتکاب تخطیهای انتخاباتی انجام داده است, مورد غور قرار دهد.

(3)کمیسیون شکایاتی میتواند علاوه بر تطبیق تحریمات فوق در صورت موجودیت شواهد مبنی بر ارتکاب جرم, متخلف را غرض تعقیب عدلی به سارنوالی معرفی نماید.فصل 10
احکام متفرقه

تعویق, تعلیق یا تدویر مجدد انتخابات
ماده 55
(1)در صورتیکه شرایط امنیتی, مالی, تخنیکی وحوادث وحالات غیر مترقبه, تدویر انتخابات را غیر ممکن سازد ویا اینکه, مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند, کمیسیون می تواند, انتخابات را در حوزه مربوط الی رفع آن حالات, به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد.

(2)در صورتیکه کمیسیون تشخیص نماید که انتخابات در یک حوزه انتخاباتی, ناقص بوده, می تواند امر برگذاری انتخابات مجدد را در حوزه مذکور صادر نماید.ترتیب لوایح وطرزالعمل ها
ماده 56
کمیسیون می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح, طرزالعمل ها ورهنمود های جداگانه را وضع ونشر نماید.

فصل 11
احکام انتقالی

دفتر مشترک تنظیم انتخابات
ماده 57
(1)جهت تدویر ونظارت بر پروسه های انتخاباتی در جریان دوره انتقالی, طوریکه در ماده یکصد وپنجاه ونهم قانون اساسی ذکر شده است, دفتر مشترک تنظیم انتخابات, به نحویکه در فرمان ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان مورخ ماه دلو1382 ایجاد گردیده, تمام اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات را قسمی که در ماده یکصد وپنجاه وششم قانون اساسی واین قانون تعیین گردیده, اعمال می نماید

(2)با تکمیل تمام وظایف مربوط به انتخابات در جریان دوره انتقالی, دفتر مشترک تنظیم انتخابات منحل گردیده وکمیسیون مستقل انتخابات تمام اختیارات مندرج در ماده یکصد وپنجاه وششم قانون اساسی واین قانون را به عهده می گیرد.تاریخ انفاذ
ماده 58
این قانون از تاریخ توشیح نافذ ودر جریده رسمی نشر گردد وبا انفاذ آن قانون انتخابات منتشره جریده رسمی شماره(829) مورح 10 جوزای سال 1383 ملغی شمرده می شود.
 
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388

ملت پیروز ملت پیروز

ملت پیروز

ما با رای خود خواهیم توانست کشور خود را به سوی توسعه و پایداری بیشتر و بهتر سوق دهیم پس به امید دیار شما در پای صندوقهای رای

            

دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388

کارشناسان:فرهنگ‌سازی و تغییرنگرش سنتی در انتخاب نامزد اصلح ضروری است

نوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۱۲/۲۲
داخلی.سیاسی.انتخابات.هشتم.دیدگاه.
به اعتقاد جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه درغرب مازندران، فرهنگ سازی ، ارتقای بینش سیاسی و پرهیز و تغییر نگرشهای قومی و قبیله‌ای و سنتی برای انتخاب نامزد اصلح در انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای‌اسلامی ضروری است. آنان در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی تاکید کردند: برای تحقق مشارکت واقعی و نهادینه مردم فراهم شدن برخی زیرساختها برای گزینش نامزد شایسته امری الزامی است. به باور این عده در جوامع محلی به دلیل فعال نبودن احزاب و نهادهای مدنی و ساختارهای عشیره‌ای ، ناسیونالیسم احساسی و تعصبات قومی و سنتی در گزینش نقش موثر دارند. تاکید بر احساسات ، نداشتن برنامه اصولی ، ارایه وعده‌های غیر عملی ، تاکید بر منافع فردی از جمله شیوه‌ها و مصادیق تبلیغات برخی نامزدهااست که نگرشهای سنتی را در گزینش نامزد شدت می‌بخشد. به گزارش ایرنا، برآیندها بیانگر آن است شمار زیادی از نامزدهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در غرب مازندران ، برنامه اصولی نداشته و برخی مردم و طرفداران نیز به صورت سلیقه و براساس معیارهای سنتی از آنان حمایت کنند. نگاهی به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شهرستانهای غرب مازندران نشان می‌دهد که بیش از ‪ ۹۵درصد افراد به خاطر مسایل قومی و قبیله‌ای به نامزد مورد نظرشان در این انتخابات مجلس شورای اسلامی رای می‌دهند و برای آنها تبلیغ می‌کنند. این در حالی است که مجلس ، محور بسیاری از قانونگذاریها و تصمیم گیریها بوده و انتخابی که بر مبنای تعقل ، تدبیر و آگاهی باشد ، اصولی است ، نه اینکه ساختارهای قومی و قبیله‌ای در آنان لحاظ شود. به اعتقاد این کارشناسان در گزینش درست مردم در انتخابات ، موسسات آموزشی و اجتماعات عمومی، رسانه‌ها و مطبوعات ، تخبگان و ارتقای فرهنگ عمومی تاثیر زیادی دارد. دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی از نوشهر گفت : بسیار از نگرشها موجود درباره معیارهای انتخاب نامزد سنتی است و باید بازنگری شود. " صلاح‌الدین هرسنی" در گفت و گو با ایرنا افزود: بررسی شعارهای تبلیغات نامزدها نشان می‌دهد ، بیشتر شعارها مانند، شجاعت ، تعهد فقط در شعار به آن اکتفا می‌شود. وی اظهار داشت : ایران اسلامی به آن درجه‌ای از دمکراسی رسیده که نیاز به تغییر و بازنگری دارد از اینرو برای این دوره از تاریخ سیاسی کشور یک دگردیسی کلی برای نهادینه شدن بسیاری از رویه‌ها امری ضروری است. وی خاطرنشان کرد : اگر بسیاری از نامزدهای انتخابات ، تغییر و دگرگونی را در استراتژیها مدنظر قرار دهند، پیشرفت در مسیر توسعه کشور حاصل شود. به گفته او یکی از مواردی که به آن کمتر توجه می‌شود، شایسته سالاری است و جای آن را قومی گرایی گرفته است. هرسنی ادامه داد : متاسفانه اکنون برخی از مردم تا پای صندوق اخذ رای نمی‌دادند باید به چه نامزدی رای دهند و این به دلیل این است که بسیاری از رویه‌ها در مسایل سیاسی کشور نهادینه نیست. این دانشجوی علوم سیاسی گفت : محدودیت‌های اعمال شده در تبلیغات نیز تا حدی روند قومی و قبیله‌ای را در انتخابات شدن بخشیده است. وی بیان داشت : اکنون برخی نامزدها به گونه‌ای تبلیغ یا عمل می‌کنند که این عملکرد در تحریک احساسات و منافع فردی موثر است. وی ادامه داد : کشور ما در برهه‌ای است که دشمنان در صددند تا از حضور مردم در رویداد بزرگ و حساس انتخابات بکاهند ولی ملت ثابت کرده که موانع را با موفقیت پشت سر می‌گذارد. هرسنی اظهار داشت : در کشور ما رویه‌ها نهادینه نیست و فرد در انتخابات موثر هستند ولی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته برنامه مهم است نه فرد. وی تاکید کرد : تغییر این نگرش در کشور و دمکراتیک شدن شکل مبارزات دمکراتیک در مشارکت گسترده مردم در انتخابات موثر است. به گفته او اکنون احزاب در کشور تعریف نشده و جایگاهی مطلوب ندارند زیرا دمکراسی احزاب را تشکل می‌دهند. وی بیان داشت : این قابلیت در کشور وجود دارد که با تمرین دمکراسی موانع توسعه سیاسی را از بین برد. مدرس رشته علوم سیاسی آزاد چالوس در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت متاسفانه برخی نامزدهابر ناسیونالیسم احساسی تاکید بیشتر دارند که این در آینده نه چندان دور، یقه نامزدها پیروز را می‌گیرد. " مهران مصطفایی " اظهار داشت : نامزدها به بحث توانمندی مجلس بیشتر توجه کنند و شعارهایشان در راستای چشم انداز توسعه کشور باشد و به اهداف نظام کمک کند. وی تصریح کرد : در نبود احزاب احتمال اینکه دیدگاههای احساسی شکل می- گیرد، بسیار زیاد است ولی نامزدها باید به انتقال تواناییهای خود محیط را به سمت عقلانیت حرکت دهند. به گفته مصطفایی جامعه ایران چند فرهنگی و قومی است که بعدها می‌تواند تهدید محسوب شود از اینرو باید برای همگرایی جامعه بیشتر تلاش شود. این مدرس دانشگاه آزاد واحد چالوس ادامه داد : تغییر نگرشهای سنتی مسیر توسعه را هموارتر می‌کند و آسیبها را کاهش می‌دهد. مصطفایی تصریح کرد : تاکید بر مسایل قومی و عشیره‌ای ، فضای انتخابات را تاریکتر می‌کند و گزینش نامزد اصلح را با دشواری روبرو می‌سازد. وی تاکید کرد : اگر سندچشم انداز توسعه کشور را افق و دورنمای اهداف و برنامه نامزدها باشد ، وحدت و همگرایی در جامعه تقویت می‌شود. فرماندار تنکابن به ایرنا گفت : انتخاب باید براساس اندیشه، آگاهی‌کامل و شناخت کافی صورت گیرد. " هادی ابراهیمی " موسسات آموزشی ، نخبگان و نهادهای مدنی در گزینش و انتخاب درست نامزدها از سوی مردم نقش اساسی دارند. وی اظهار داشت : تاکید بر تعصبات قومی و قبیله‌ای گزینش فرد اصلح را با مشکل روبرو می‌سازد. ابراهیمی خاطرنشان کرد : مجلس عصاره ملت بوده و باید کسانی در این قوه راه یابند که شایستگی لازم را داشته باشند. فرماندار شهرستان نور با اهمیت دانستن این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : مشارکت گسترده مردم در این رویداد بزرگ سیاسی در تعیین سرنوشت آنهااهمیت دارد و مردم باید به فرد اصلح رای دهند. به گفته " سیدعلی‌اصغر حسینی " در دین اسلام قومی گرایی جایگاه ندارد ، بنابراین مردم باید به دور از تعلقات قومی و قبیله‌ای ، افراد اصلح را روانه مجلس مجلس شورای اسلامی کنند. ۳۳داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه غرب مازندران فعالیت دارند.ک/‪۴
‪۶۲۱/۷۵۱۶/۵۰۶
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
رئیس ستاد انتخابات کشور :
مردم بهترین ضامن اخلاق انتخاباتی هستند
علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور خواستار تغییر و تحول در نظام ثبت نام انتخابات در قانون شد و افزایش فرصت کاندیداها برای تبلیغات را از تغییرات ضروری برشمرد
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در اولین همایش میز احزاب با موضوع نظارتی فعال و پشتیبان، اظهار داشت: سیاست مولفه اقتدار ملی است لذا در این راه باید از اهداف، سیاست ها و برنامه ریزی مناسبت، سازوکار مطلوب، اقدامات و نتیجه گیری موثر و بررسی آثار در روند توسعه کشور بهره گرفت. وی افزود: همه دست اندرکاران حوزه سیاسی واحزاب نیازمند کار بیشتر دراین حوزه هستند و از سوی دیگررسانه های گروهی ومردم نیز نقش بسیار موثری در توسعه سیاسی از نظر قدرت زیادی که برای ابراز دیدگاه های خود دارند می توانند ایفا کنند. افشار با تاکید بر اینکه باید یک مهندسی جامع در فضای سیاسی کشور صورت بگیرد، گفت: عدم هماهنگی گاهی باعث ایجاد ضعف در این راه می شود، بنابراین انتخابات یکی از حوزه های مهم سیاسی کشور در راستای هماهنگی هر چه بیشتر به حساب می آید. معاون سیاسی وزیر کشور نقش احزاب در ارتقاء بینش و بصیرت سیاسی مردم را بسیار مهم و تاثیر گذار خواند و آن را اصلی ترین وظیفه احزاب برشمرد .  وی ادامه داد: شناخت دشمن و شناخت مصالح ومنافع ملی در راستای رفع اختلافات و کدورت ها باعث حرکتی هماهنگ، منسجم و یکپارچه در دستیابی به اتحاد ملی که مهترین هدف سیاسی کشور است، می شود. رئیس ستاد انتخابات کشوربا اشاره به وسعت تعریف اتحاد ملی، خاطر نشان کرداینکه وظایف افراد در اتحاد ملی به دلیل منافع فردی زیر پا گذاشته شود یکی از خطوط قرمز نظام است چرا که دیدگاه های مختلفی در این راه وجود دارد و بهترین انتخاب همواره توسط مردم صورت می گیرد. افشار یکی از اهداف مهم سیاسی احزاب را ایجاد نشاط سیاسی و امیدواری مردم دانست وتصریح کرد: هیچ گاه افراد نمی توانند با سیاه نمایی میان مردم جا باز کنند و این تنها باعث ضربه زدن به نظام و دستاوردهای آن خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد : پرداختن به مشکلات موجود چیزی جز نا امیدی در مردم به همراه نخواهد داشت لذا باید نامزدها و احزاب تنها به ارائه برنامه های خود بپردازند. وی محرومیت زدایی را از اهداف عالی نظام در چشم انداز برشمرد و افزود: امروز نباید به بهانه کنترل تورم از سیاست های اصولی کاهش ضریب بیکاری، افزایش ساخت و ساز در مناطق محروم، ایجاد بنگاه های زودبازده و غیره دست برداریم، هر  چند نباید تورم را به عنوان معضل در کشور نادیده گرفت. افشاربا بیان اینکه احزاب باید برنامه ها و پیشنهادات خود برای مجلس را به مردم ارائه کنند، افزود: یکی از ضعف های انتخاباتی در انتخابات مجلس ناکافی بودن وقت تبلیغات از سوی نامزدهاست. معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد تحول در نظام ثبت نام نامزدهای مجلس را یکی از راهکارهای مهم تغییر و تحول برای ایجاد وقت کافی در انتخابات مجلس برشمرد و اضافه کرد: باید با ارائه راهکارهای جدید وجود چنین مشکلاتی را در انتخابات مجلس مرتفع کرد . رئیس ستاد انتخابات کشور ابراز امیدواری کرد که حضور احزاب در صحنه های سیاسی را تنها در ایام انتخابات شاهد نباشیم تا بتوانیم از این بین تصمیماتی برای جلوگیری از حضور احزاب فصلی در انتخابات اتخاذ کنیم. وی توسعه همه جانبه کشور را منوط به توسعه فرهنگی دانست و اظهار داشت: کف اخلاق سیاسی در انتخابات باید مراعات و احترام به قانون با پشتوانه فرهنگی باشد. افشار ادامه داد: اگر درحوزه سیاسی و انتخابات هم خواستار اجرای هر چه بهتر قانون هستیم و باید فرهنگ را در کشور بالا ببریم تا خرید و فروش رای ، مهمانی ها و تبلیغات آنچنانی در مردم اثر نکند چرا که بهترین ضامن اخلاق انتخاباتی مردم هستند. معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با اشاره به تدوین منشور اخلاق انتخاباتی در 20 اصل از سوی وزارت کشور با همکاری نهادهای مختلف، تصریح کرد: در راستای فعالیت های میز احزاب نیز ابلاغیه ای به استانها از سوی ستاد انتخابات صادر شده تا همکاری های لازم با نمایندگان میز احزاب در استانها انجام شود و بر این اساس مسئولان استانی موظف به تعامل و همکاری با نمایندگان میز احزاب در استانها خواهند بود
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
  

درآمد

جمهوریت یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در جهت عینیت بخشیدن به آن، همه ساله، انتخابات متعدد و مهمی برگزار می‏گردد و مقام‏های عالی رتبه و منصب‏های مهمی به وسیله مردم، با واسطه یا بدون واسطه انتخاب می‏شوند. در هر انتخابات، افراد و گروه‏های مختلف با افکار و اهداف متفاوت می‏کوشند با ارائه شایستگی‏های خود، در رقابتی طاقت‏فرسا، آرای مردم را از آن خود کنند تا توفیق خدمت هر چه بیشتر به مردم و نظام اسلامی و رضایت خدا را به دست آورند.به همین دلیل، از آغاز تا پایان تبلیغات و از پیروزی یا شکست تا پس از آن، افراد و گروه‏ها، نامزدها و هوادارانشان و پیروز شدگان و شکست خوردگان در انتخابات باید، در همه حال، اخلاق و آداب اسلامی را رعایت کنند و از انصاف و عدالت خارج نشوند که توفیق خدمت و رضایت خداوند جز از این طریق به دست نمی‏آید. بنابراین، تبیین انتخابات با تمامی مراحل و جنبه‏های آن از دیدگاه احادیث و آیات الهی امری بسیار ارزشمند و پسندیده است تا با عمل به آن الگویی مناسب در اختیار جهانیان و همه پویندگان راه حق قرار دهیم و راه و روش خود را از جویندگان زر و زور و قدرت جدا کنیم که «ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان قدرت» و خداخواهیم، نه دنیاطلب و خودخواه.

اخلاق انتخاباتی نامزدها و معیار تقدم خود بر دیگران

آنان که در صدد ورود به عرصه انتخابات هستند و قصد نامزدی و تصدی پست‏های مهم در نظام اسلامی را دارند لازم است معیارهایی را در وجود خود جستجو کنند و در صورت وجود چنین ملاک‏ها و صفاتی وارد عرصه انتخابات گردند آن معیارها عبارت‏اند از:

1. عبادت و بندگی خدا کردن

وی باید «در تمام مشغولیت (شبانه‏روز) در اجرای اوامر الهی و (ترک‏کننده) آن چیزی‏هایی باشد که خداوند آنها را نهی کرده است.» با یاد خدا، قلبش به مقام اطمینان و آرامش برسد و در تمامی مراحل زندگی از یاد خدا غافل نشود. اگر در همه لحظه‏ها، خود را در محضر خداوند - سبحانه و تعالی - دید، تمامی کارهایش رنگ و بوی خدایی می‏گیرد که: «صبغة الله و من أَحسنُ مِن اللّه صبغة». در اینجاست که شیفته جاه و مقام دنیا و رزق و برق این عروس هزار داماد نخواهد شد؛ عبادت را جز در خدمت به خلق نخواهد دید و در نتیجه، انجام کارهای مدیریتی و حکومتی را وسیله‏ای برای قرب به پروردگار می‏بیند. یاد خدا، به آدمی بینش می‏دهد و او را در مشکلات یاری می‏کند و موجب موفقیت در کارها می‏شود. اگر نامزدی برای تصدی امور ملت وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد، در حالی که دنیا او را به خود مشغول کرده و از یاد خدا غافل شده است، این غفلت به سقوط او در منجلاب نیستی و ورود او به زندان دنیا می‏انجامد.

2. داشتن نوآوری، تخصص و تجربه در امور مدیریتی

اسلام این اصل عقلی را که «باید کار را به کاردان سپرد» قبول دارد و در آموزه‏های خود آموزش می‏دهد که اداره امور در بخش‏های گوناگون جامعه، باید به کسی سپرده شود که دانش آن کار را داشته باشد و به اصطلاح، اهل فن باشد.قرآن کریم به عنوان اصلی کلی، پیروان خویش را این گونه راهنمایی می‏کند: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ همیشه آگاهی‏های خود را از آگاهان و دانشمندان بگیرید». (نحل: 43)برخورداری از عقل سلیم و استفاده بهینه از اندیشه و تجربه و علم دیگر انسان‏ها، فرد را نیرومند می‏سازد و از لغزش‏های آنان می‏کاهد، چنان که امیر المؤمنین علی علیه‏السلام می‏فرماید: «العقل غریزةٌ یزیدُ بالعلم و التجارب؛ عقل، غریزه‏ای است که با علم و تجربه زیاد می‏شود».ایشان در جایی دیگر می‏فرماید: «من قلت تجربتُهُ خُدِعَ، و مَن کَثُرت تجربَتُهُ قلت غرَّتُهُ؛ کسی که کم تجربه بود، فریب خورد و کسی که تجربه‏اش زیاد بود، لغزش هایش کم گردید».به همین دلیل، در نامه 53 و 73 به والیان خود در بیان معیارهای مدیران حکومتی می‏نویسد: «و توخّ منهم اهل تجربة و الحیاء؛ آنان را از میان مردم باتجربه و باحیا برگزین».فردی که می‏خواهد بر مسند مدیریت کلان کشور تکیه زند، باید دارای تجربه و تخصص و نوآوری باشد. پس باید ببیند که اگر چنین ویژگی را ندارد، میدان را برای کسانی که از دانایی و تجربه و تخصص کافی برای مدیریتی کلان برخوردارند، باز بگذارد.او باید با نگاهی عمیق به خود بیاندیشد و مشورت صالحان و اهل اندیشه و تجربه را فرا راه خود قرار دهد. به سخنان چاپلوسانه اطرافیان گوش فرا ندهد و میان تلاش و تجربه، حکم به تساوی ندهد؛ زیرا گاهی شخص گمان می‏کند چون بسیار اهل تلاش بوده، در نتیجه، با تجربه است، در حالی که برای کسب تجربه، عمری را باید پشت سر گذاشت و نشیب و فرازها را باید پیمود تا شخص باتجربه گردد.امام علی علیه‏السلام در این‏باره می‏فرماید: «رأی الشیخ احب من جَلَد الغلام؛ اندیشه پیر نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است.»در امثال آمده است:
;هرچه در آینه، جوان بیند ;پیر در خشت خام آن بیند
و مولانا جلال الدین بلخی در مثنوی معنوی می‏گوید:
;آنچه تو در آینه بینی عیان ;پیر اندر خشت بیند بیش از آن

3. پایداری در برابر مشکلات

پایداری در برابر مشکلات، جدیت در کارها و پشتکار، یکی دیگر از ویژگی هایی است که رهبران و حاکمان باید از آن بهره‏مند باشند. این عوامل، زمینه ساز نفوذ مدیران و رهبران در پیروان و به وجود آمدن قدرت شخصی می‏شود.امیرالمؤمنین‏علی علیه‏السلام می‏فرماید: «ما ادرک المَجدَ مَنْ فاتَهُ‏الجدّ؛ کسی‏که کوشش نکرد، به‏بزرگی نرسید».یکی دیگر از نشانه‏های پایداری در برابر مشکلات، برخورداری از سعه صدر به عنوان یکی از مهم‏ترین ابزارهای مدیریتی است، چنان که امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: «آلة الرّئاسة سعة الصدر؛ ابزار ریاست سعه صدر است».پس نامزد باید آمادگی‏اش برای پذیرش مشکلات و شکیبایی و استقامتش در راه حق بسیار بالا باشد.علی بن ابی طالب علیه‏السلام می‏فرماید:خض الغمراتِ للحقِ حیث کان، تفقه فی الدین و عَوِّد نفسک التصبّر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق و الْجَاءَ نفسک فی امورک کلها الی الهک فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز.برای حق، در مشکلات و سختی‏ها شنا کن. شناخت خود را در دین به کمال رسان. خود را برای استقامت در برابر مشکلات عادت ده؛ که شکیبایی در راه حق، عادتی پسندیده است. در تمام کارها خود را به خدا واگذار؛ که به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیده‏ای.آری، بردباری و استقامت در برابر مشکلات، نشانه بلند همتی است و «هر که همتش بزرگ باشد، مقصدش عالی است.» چنین است که «ارزش آدمی به قدر همت اوست».
;بود هر مرد را قیمت به همّت ;به همّت می‏توان دانست قیمت
عبد الرحمن جامی نیز در این باره می‏گوید:
;خیر هر کس به قدر همت اوست ;همت مرد راه قیمت اوست
;کی توانی شناخت قیمت مرد ;تا ندانی که چیست همت مرد

4. برخورداری از بینش

بینش هنگامی که از یقین حاصل شد و این یقین بر پایه ایمان استوار گردید می‏توان همچون دژی محکم در برابر ناملایمات و ستم و بی‏عدالتی ایستاد و از این رهگذر، از سرچشمه زلال حقیقت سیراب شد. بنابراین، اهل بصیرت می‏شنوند، می‏بینند، نگاه می‏کنند، از عبرت‏ها بهره می‏گیرند، آن گاه راه‏های روشنی را می‏پیمایند و از افتادن در پرتگاه‏ها دوری می‏کنند.«از نظر اسلام، مدیریت یک تشکیلات به کسی واگذار می‏شود، که صرف‏نظر از ایمان و اعتقاد به ارزش‏های مکتبی، دانش اداره و آگاهی و بینش‏های لازم را داشته باشد... . اسلام نه تنها جلو نظرهای بدون بینش و آگاهی را می‏گیرد و مانع از این می‏شود که ناآگاهان، هدایت و ارشاد جامعه را بر عهده بگیرند، بلکه خطر عمل بدون علم را نیز گوشزد می‏کند و آن را یکی از موجبات فساد و انحطاط جامعه می‏داند.رسول الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرموده است: کسی که بدون آگاهی و دانش، کاری را انجام دهد، فسادش بیشتر از صلاحش خواهد بود».به راستی، نامزدها پیش از ورود به عرصه رقابت باید به این آگاهی و بینش برسند تا بتوانند به جای مصلحت اندیشی‏ها، مصالح جامعه را در نظر بگیرند.

5. اندیشیدن به آسایش مردم

کسی که هماره به فکر رفاه و آسایش مردم و با هواهای نفسانی خود در جنگ و ستیز باشد، هنگامی که بر مسند قدرت تکیه زد، فریفته جاه و مقام و ثروت دنیا نمی‏شود. پیروان و راسخان این کار تنها مؤمنان راستین هستند که به یاد خدا دل بسته‏اند.امیرالمؤمنین علی در بیان مقام پرهیزکاران می‏فرماید:نفس او از دستش در زحمت، ولی مردم در آسایشند. برای قیامت خود را به زحمت می‏افکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش می‏رساند.پس هدف از پذیرش مسئولیت، تنها رسیدن به قدرت و شهرت و ثروت نیست، بلکه هدف از به دست آوردن قدرت و حکومت، بازگرداندن نشانه‏های حق و دین در جایگاه خویش و اصلاح سرزمین هاست تا بندگان ستم دیده در امن و امان زندگی کنند.

6. دوری از ریاست طلبی

یکی دیگر از آفت هایی که در این زمینه باید بدان توجه کرد، ریاست‏طلبی است. کسانی که در طلب برتری جویی بر بندگان خداوند هستند، جز برای نابودی خویش و دیگران گام برنمی‏دارند. امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید:«من طلب الرئاسة هلک؛ هر که جویای ریاست باشد نابود شود.» آن حضرت در جایی دیگر فرموده است: «طلبتُ الرئاسة فوجدتها فی النصیحه العباد اللّه؛ ریاست را جستم و آن را در خیرخواهی بر بندگان خدا یافتم».همچنین از امام باقر علیه‏السلام نقل شده است:مال دوستی و جاه‏طلبی به دین مؤمن زودتر خسارت می‏زند تا حمله دو گرگ درنده به یک رمه بی شبان که یکی از جلو رمه حمله آورد و دیگری از عقب آن.از جمع این روایت‏ها این نکته را می‏توان دریافت که ریاست‏طلبی اگر برای هوا و هوس و به‏دست آوردن انواع شهوت‏ها باشد، جز نابودی خود و دیگران، چیز دیگری به دنبال ندارد. از طرفی، اگر نیّت شخص، اصلاح امور مردم و خیرخواهی برای آنان و برپا داشتن حق و براندازی باطل باشد، امری پسندیده و نیکو است، ولی لازم است هماره مراقبه داشته باشد تا از مسیر حق منحرف نشود.

7. پاسداری از استقلال و منافع کشور

یکی از مهم‏ترین وظایف پس از انتخابات برای برگزیده ملت، حفظ استقلال کشور و منافع مردم است تا کشور را از وابستگی به بیگانگان نجات دهد، نه اینکه کشور را بستر چپاول و امیال شیطانی بیگانگان کند.نامزدهای انتخاباتی پیش از پیروزی در انتخابات و رسیدن به قدرت باید این ظرفیت و توان را در خود احساس کنند و از وابستگی خارجی و حمایت‏های معاندان داخلی بپرهیزند.

اخلاق انتخاباتی نامزدها در زمان انتخابات

پس از اطمینان شخص از خود برای معرفی شدن به عنوان نامزد، بحث اخلاق انتخاباتی مطرح می‏شود که برخی از آنها را به طور اختصار بیان می‏کنیم.

1. اسراف نکردن در تبلیغات

به راستی، میزان در حوزه تبلیغات انتخاباتی چیست؟ آیا نامزدهای انتخابات می‏توانند با عنوان حفظ دین و اینکه جبهه مقابل بر حق نیست، دست به تبلیغات وسیع با هزینه‏های گزاف بزنند؟ یکی از آسیب‏ها، هزینه‏های هنگفتی است که صرف تبلیغات می‏شود. نامزدها به جای اینکه در صدد شناساندن خود به مردم باشند، مبالغی کلان را صرف تبلیغات می‏کنند که چیزی جز اسراف را به همراه ندارد. امیر المؤمنین علی علیه‏السلام می‏فرماید:«مَنْ کانَ لَهُ مالٌ فایّاهُ وَ الفِساد؛ فانّ اِعْطاءَ المالِ فی غَیرِ وَجهٍ تَبْذیرٌ وَ اسرافٌ وَ هُوَ یَرفَعُ ذِکْرَ صاحبِهِ فی النّاسِ وَ یَضَعَهُ عِنْدَ اللّهِ.هر که ثروتی دارد، مبادا آن را تباه کند؛ زیرا صرف کردن بی‏مورد آن، ریخت‏وپاش و اسراف است. این کار، او را در میان مردم بلند آوازه می‏کند، ولی نزد خدا بی‏مقدار می‏سازد.البته برخی هم برای پیروزی خود، از اموال بیت المال استفاده و به هر شکل ممکن آن را توجیه می‏کنند. این کار اشتباه مضاعفی است؛ زیرا علاوه بر اسراف و تبذیر، از بیت المال برای مقاصد شخصی استفاده کرده‏اند.امام باقر علیه‏السلام می‏فرماید: «اَلْمُسْرِفُون الذینَ یَسْتحلّون المَحارِمَ و یَسْفِکُونَ الدِّماءَ؛ اسراف‏کاران، آنانی هستند که حرام‏ها را حلال می‏شمارند و خون می‏ریزند».

2. انصاف در گفتار

نامزد در دفاع از ایده‏ها و برنامه‏ها و معرفی خود باید در گفتار و کردار، جانب انصاف را داشته باشد و از حق‏کشی دوری کند. وی باید از فضای به وجود آمده در جهت قرب به خدا بهره برد و با سعه صدر در برابر کارشکنان، همچون دوستی مهربان باشد.امام علی علیه‏السلام می‏فرماید:اَجْوَرُ السّیرةِ اَنْ تَنْصِفَ مِنَ النّاسِ وَ لا تُعامِلَهُم بِهِ؛ ستمکارانه‏ترین روش آن است که از مردم انصاف بخواهی، ولی خودت با آنان به انصاف رفتار نکنی».انصاف در گفتار و کردار نسبت به خود و رقیبان موجب الفت دل‏ها خواهد شد و به دوستی‏ها را دوام خواهد بخشید که «الإنْصافَ یُؤَلِّفُ القلوبَ».

3. احترام متقابل و دوری از تهمت

لازمه انتخابات سالم، ایجاد فضایِ سالم و دور از تشنج و فساد است. این امر محقق نخواهد شد، مگر با رعایت اصل «احترام متقابل» «هم‏دلی و هم‏بستگی» و دوری از «حرمت‏شکنی» و «تهمت و افترا».تجربه نشان می‏دهد بیشترین ضربه که می‏توان به حاکمان و در فضای انتخابات به نامزدها وارد کرد، خیانت کردن، تهمت زدن و شایعه پراکنی است. بنابراین، افراد باید بکوشند خود را در جایگاه تهمت قرار ندهند. امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: «مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَواضِعَ التُّهْمَةِ فلا یَلُومَنَّ مَنْ اساءَ به الظنَّ؛ کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار داده است، نباید جز خود را نکوهش کند».از آنجا که انسان با هم‏نشین خود شناخته می‏شود، باید هوشیار باشد که در هر مجلسی شرکت نکند و با هر کسی نشست و برخاست نداشته باشد.امیر المؤمنین علی علیه‏السلام می‏فرماید:ایّاکَ وَ مَواضِعَ التُّهْمَةِ وَ المَجْلِسَ المظنونِ بالسوء، فانَّ قَرینَ السوءِ تغُزُّ جَلیسَهُ.از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز و مجلس هایی که گمان بد به آنها برده می‏شود، بپرهیز؛ زیرا دوست بد، هم‏نشین خود را می‏فریبد.

4. پرهیز از دادن وعده‏های واهی

معمولاً صحنه انتخابات، نامزدها را ناچار می‏کند در جمع هواداران خود وعده هایی را بدهند که قادر به انجام آنها نیستند. متأسفانه برخی وعده‏ها در اثر فکر نکردن به عاقبت آن و در فضای به وجود آمده گفته می‏شود. در این شرایط باید هنگام گفتار با تأمل و از روی تعقل سخن گفت.امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «لا تعِدَنَّ اخاک وَعَداً لیس فی یدک وفاؤهُ؛ هرگز به برادرت وعده‏ای نده که انجام آن به دست تو نیست».قرآن مجید در سوره صف درباره انسان هایی که به گفتار خویش عمل نمی‏کنند، می‏فرماید:یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ.هان ای کسانی که ایمان آورده‏اید، چرا چیزهایی می‏گویید که به آنها عمل نمی‏کنید. خدای تعالی سخت به خشم می‏آید که چیزی را بگویید که بدان عمل نمی‏کنید.همچنین امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: «وعدُ الکریم نقد و تعجیل، وعد اللئیم تسویفٌ و تعلیل؛ وعده شخص بزرگوار، نقد و فوری است و وعده شخص فرومایه، امروز و فردا کردن و با بهانه جویی همراه است».

5. پرهیز از شعارزدگی

برخی نامزدها در زمان برگزاری انتخابات، شعار هایی را سر می‏دهند که قادر به انجام آنها نیستند. این گونه شعار گرایی، حکم فریب مردم را دارد و از منظر شرع و اخلاق، نکوهیده و ناپسند است. بنابراین، انسان‏های صالح، گوی سبقت را در میدان عمل از هم می‏ربایند و خدمت به خلق را نردبان قرب به خداوند متعال قرار می‏دهند. آنان از سخنان به‏ظاهر خوش آب و رنگ، ولی بی‏پایه که توان انجام دادن آن را ندارند، دوری می‏کنند. حضرت علی علیه‏السلام درباره پیروان و اصحاب جمل می‏فرماید:وَ قَد ارعَدوا و اَبْرَقوا، و مع هذین الامرین الفَشَلُ، و لَسْنا نُرعِدُ حتی نُوقِعَ و لا نُسِلُ حتی نُمْطِرا.چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، ولی کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند. ما این‏گونه نیستیم. تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم، سیل جاری نمی‏سازیم.آن حضرت، یکی از علل شکست کوفیان را سردادن ادعاها و شعارهای تند می‏داند، به‏گونه‏ای که در میدان عمل هیچ‏گونه یاری نمی‏کنند:ای مردم کوفه! بدن‏های شما در کنار هم، ولی افکار و خاسته‏های شما پراکنده است. سخنان ادعایی شما، سنگ‏های سخت را می‏شکند، ولی رفتار سست شما، دشمنان را امیدوار می‏سازد. در خانه‏هایتان که نشسته‏اید ادعاها و شعارهای تند سر می‏دهید، ولی در روز نبرد می‏گویید: ای جنگ، از ما دور شو و فرار می‏کنید. آن کسی که از شما یاری خواهد، خوار است و قلب رها کننده شما آسایش ندارد. بهانه‏های نابخردانه می‏آورید. چون بدهکاران خواهان مهلت، از من مهلت می‏طلبید و برای مبارزه سستی می‏کنید.

6. پرهیز از اختلافات

در هر جامعه‏ای، سلیقه‏های‏گوناگون وجوددارد. با این‏حال گروه‏ها باید با وجود اختلاف‏سلیقه‏ها و تعدد آرا در برابر منافع مشترک خود (ملی - مذهبی) وحدت کلمه داشته باشند و از تفرقه و اختلاف به شدت بپرهیزند. آنان باید تنها برای رضای خدا و ادای تکلیف الهی به عرصه رقابت قدم بگذارند. پس پیروز شدن یا ناکامی در انتخابات برایشان تفاوتی نمی‏کند؛ زیرا در هر دو حالت، به تکلیف خود عمل کرده‏اند.نامزدها باید بکوشند از هوا و هوس و نیرنگ و فریب افراد بپرهیزند و از تجاوز به حقوق دیگر نامزدها و هواداران آنها خودداری کنند؛ زیرا اهانت به هر شکل ممکن، وحدت کلمه را از بین می‏برد و زمینه حق‏کشی و انحراف را پدید می‏آورد.باید فضایی سالم و آرام فراهم کرد تا مردم بتوانند به درستی و با فراغ بال، درباره نامزدها، برنامه‏ها، شعارها و اهداف آنان تصمیم‏گیری کنند. اختلاف، فضایی را ایجاد می‏کند که قوه فکر و عقل در آن از کار می‏افتد و تنها پیروی از هوا و هوس و تعصب‏های خشک و نادانی برجای می‏ماند. همین امر ما را به ورطه نابودی و هلاک نزدیک می‏کند.حضرت علی علیه‏السلام درباره اثر اختلاف می‏فرماید: «الخلاف یهدم الرأی؛ اختلاف، نابود کننده اندیشه است».معمولاً ریشه اختلاف‏ها، نادانی است و اگر نادانی نبود، هرگز اختلاف پدید نمی‏آمد.امیر مؤمنان علی علیه‏السلام در بیان این معنی می‏فرماید: «لَو سَکَتَ الجاهلُ ما اخْتَلفَ الناسُ؛ اگر نادان خاموشی می‏گزید، مردم دچار اختلاف نمی‏شدند».

7. دوری از فریب‏کاری

حال و هوای انتخابات، برخی از نامزدها را برای کسب آرای بیشتر و در نهایت، پیروزی در انتخابات، آگاهانه یا ناآگاهانه، به سمتی پیش می‏برد که دست به فریب‏کاری و نیرنگ‏بازی و حیله‏گری می‏زنند. نامزدها و هواداران آنها باید با پرهیز از این گونه رفتارها، این سخن از پیامبر گرامی اسلام را آویزه گوش خود کنند که می‏فرماید:کسی که مسلمان باشد، نه نیرنگ می‏زند و نه حیله گری می‏کند؛ زیرا از جبرئیل علیه‏السلام شنیدم که می‏گوید: همانا نیرنگ و حیله‏گری در آتشند.باز هم به کلامی از مولای متقیان، امیر مؤمنان علی علیه‏السلام تمسک می‏جوییم که فرمود:ما در زمانه‏ای به سر می‏بریم که بیشتر مردم آن غدّاری و خیانت را زیرکی می‏دانند و افراد بی‏خبر و نادان، این عده را به خوش‏فکری نسبت می‏دهند. آنهارا چه می‏شود! خدایشان بکشد! گاه باشد که مرد آزموده و دانا به زیر و زبر امور، در هر موردی، حیله و نیرنگ آن را می‏داند، ولی اوامر و نواهی خدا مانع می‏شود و با آنکه می‏داند و می‏تواند این حیله‏ها را به کار بندد، ولی آنها را رها می‏کند. در مقابل، کسی که در دین هیچ پروایی ندارد، فرصت را برای به کار بستن این ترفندها و نیرنگ‏ها غنیمت می‏شمرد.بنابراین، در جامعه‏ای دین‏مدار، شایسته نیست که نامزدها برای کسب آرای بیشتر، به خدعه و نیرنگ رو آورند.

اخلاق انتخاباتی هواداران نامزدها در زمان انتخابات

امام خمینی رحمه‏الله فرموده است: «میزان، رأی مردم است.» در انتخابات آزاد، میزان رأی مردم است تا با دقت در انتخابات، نامزد اصلح را برگزینند.در این مجال، به بررسی اخلاق انتخاباتی رأی دهنده‏گان در چند مرحله می‏پردازیم.

1. تحقیق مردم در مورد نامزدها

در این مرحله می‏توان از دو شیوه استفاده کرد. ابتدا باید تفکر و تعقل را سرلوحه کار خوش قرار داد تا از این رهگذر بتوان نامزد اصلح را از میان نامزدها برگزید.امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: «رأی الرجل میزان عقله؛ نظر یک فرد میزان عقل اوست».در مرحله بعد، اگر از این راه به نتیجه نرسید، به وسیله مشورت با صاحبان عقل و اندیشه به انتخابی صحیح رهنمون شود. امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «شاور فی امرک، الذین یخشون اللّه عز و جل؛ در امور خود با کسانی که از خدا می‏ترسند، مشورت بکن.» امام علی علیه‏السلام نیز در بیان این معنی می‏فرماید: «مَنْ شاوَرَ ذَوی الْبابَ دُلَّ علی الصّوابِ؛ هر کس با صاحبان عقل و اندیشه مشورت کند، به راه راست هدایت می‏شود.» باید در زمان انتخابات توجه داشت که نامزد باید ویژگی‏های زیر را دارا باشد:

الف) برخورداری از شعور و آینده نگری

امام علی علیه‏السلام می فرماید: «ای مالک، (افراد صالح را انتخاب کن)؛ زیرا آنان از نظر بصیرت، بسیار دوراندیشند».

ب) داشتن تعهد و تجربه

حضرت علی علیه‏السلام به مالک اشتر می‏فرماید: «در کارهای کارگزارانت اندیشه کن... و افراد با تجربه و پاک‏تر را از میان آنان برگزین».

ج)پرهیزکاری

امیر المؤمنین علی علیه‏السلام در بیان این معنی می‏فرمایدکارهایت را به بهترین کارگزارهایت بسپار و نامه‏های سری و نقشه‏ها و طرح‏های پنهان خود را در اختیار کسی بگذار که دارای اساسی‏ترین اصول اخلاقی باشد؛ کسانی که موقعیت و مقام آنان را سرمست و مغرور نسازد.

د) امانت داری

قدرت، امانتی است که از جانب مردم به برگزیده ملت واگذار می‏شود. شایسته است که مردم، معتمدی امین را برای تصدی این امر برگزینند تا بتواند از امانت مردم پاسداری کند. می‏دانیم که برترین ایمان، امانت‏داری است و زشت‏ترین اخلاق، خیانت ورزی است.حضرت علی علیه‏السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر می‏فرماید:به کسانی اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر و در امانت‏داری معروفند و این خود بهترین دلیل است بر فرمانبرداری تو از خداوند و کسی که کار را به دست تو سپرده است.

ه) حسن سابقه و اصالت خانوادگی

بایسته است که مردم در انتخاب خود این دو ویژگی را در نظر بگیرند. امام علی علیه‏السلام به مالک اشتر می‏فرماید:(ای مالک) در کارهای کارگزاران خود اندیشه کن... و آنها را از خانواده‏های صالح و پیشگام در اسلام برگزین؛ زیرا که این دسته از نظر اخلاقی، بسیار گرامی و از نظر شرف و آبرو بسیار شایسته هستند.

و) ساده‏زیستی

کسانی که تهذیب نفس ندارند، معمولا دچار طمع ورزی و حب به دنیا می‏شوند. پس مردم باید در زمان انتخاب به این امر توجه داشته باشند که فرد منتخب، ساده زیست باشد و اسیر دنیا نباشد.امام علی علیه‏السلام می‏فرماید: «کسی مستحق آقایی و بزرگی قوم است که چیزهای طمع‏انگیز او را به طمع نیاندازد».همچنین آن حضرت فرموده است: «آدمی بزرگ و نماینده اجتماع خود نمی‏شود، مگر اینکه برایش فرق نکند چه لباسی می‏پوشد».

ح) خدمت به محرومان

کسی که خود کاخ‏نشین باشد، چگونه می‏تواند درد و رنج مستضعفان و کوخ نشینان را درک کند؟ فردی که احساس خدمت‏گذاری به مردم را نداشته باشد، چگونه شایسته انتخاب است؟پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرماید: «سید القوم خادمهم؛ بزرگ اجتماع خدمت‏گزار آنان است.» و امام علی علیه‏السلام درباره مسئولیت مدیران می‏فرماید:خدا را، خدا را، در مورد طبقه پایین، آنها را که راه چاره ندارند؛ یعنی مستمندان و نیازمندان و از کار افتادگان. در این طبقه هم کسانی هستند که دست سؤال دارند و هم افرادی که باید به آنها بدون درخواست بخشش کرد. بنابراین، بر آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده است، عمل کن.

ط) برخورداری از سعه صدر

تصدی مسئولیت حکومتی؛ یعنی رویارویی با مشکلات سخت و توان‏فرسا. هنگامی که منتخب، شرح صدر نداشته باشد، امور مملکتی دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل، کارشناسان امور مدیریتی، سعه صدر را ستون مدیریت مدیر می‏دانند که در صورت نبود آن، پایه‏های مدیریت تشکیلات، سست خواهد شد. حضرت علی علیه‏السلام فرموده است:از میان مردم، برترین فرد در نزد خود را برای حکمرانی بین مردم برگزین؛ از کسانی که مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر، او را به خشم و کج‏خلقی وا ندارد و در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق هنگامی که بر آنها روشن شد بر او سخت نباشد.

2. معرفی نامزد اصلح

چنانچه ویژگی‏هایی که تا کنون برای انتخاب نامزد اصلح برشمردیم، برای فردی احراز نشد، باید با تحقیق و بررسی از افراد معتمد، و به دست آوردن مدارک و شواهد مستدل از برادران و خواهران دینی خود، در این فریضه اجتماعی و سیاسی شرکت کنید.در پایان، چند نکته را یادآوری می‏کنیم:الف) مردم باید از شتاب‏زدگی در تصمیم‏گیری‏ها بپرهیزند و پس از تحقیق لازم، افرادی باتقوا، عاقل، عادل و اهل عمل را برگزینند و از تقلید کورکورانه از افراد یا احزاب دوری کنند.ب) از تحقیر نامزدها و هواداران بپرهیزند. در جلسه‏های نامزدهای انتخاباتی، از پرسش‏های بی‏جا خودداری و حرمت یکدیگر را رعایت کنند. ویژگی شرکت در جلسه‏ها، آشنایی بیشتر با دیدگاها و برنامه‏های نامزدهاست.ج) از مجادله با افراد و گروه‏ها که موجب هتک حرمت نامزدها می‏شوند، پرهیز کنند و با حفظ وقار انتخاباتی، واقع‏نگری را پیشه سازند.د) نامزدهایی را انتخاب کنند که تابع رهبری و ولایت فقیه باشند.ه) همگی دست به دست هم دهند تا انتخاباتی سالم و آزاد و پرشور انجام شود؛ انتخاباتی که نشانه اراده ملت باشد.

وظایف نامزد برگزیده مردم پس از انتخاب شدن

1. شکرگزاری

برگزیده مردم را سزاست تا به شکرانه نعمتی که به واسطه مردم به او داده شده است، در فکر احیای حق و ابطال باطل باشد و از حرام‏ها دوری کند. او علاوه بر سپاس‏گزاری از خدا باید سپاس‏گزار مردم نیز باشد. سید الساجدین علیه‏السلام در بیانی زیبا و رسا می‏فرماید:حق کسی که به تو نیکی می‏کند، این است که از او تشکر کنی و نیکش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خدای عزوجل برایش خالصانه دعا کنی. اگر چنین کنی، بی‏گمان، پنهانی و آشکارا از او تشکر کرده باشی. وانگهی اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی، جبران کن.

2. پرهیز از تحقیر رقیبان

یکی از رفتارهای ناسالم، غیر اخلاقی و غیر انسانی پس از پیروزی انتخابات، تحقیر احزاب یا نامزدهای دیگر و حتی هواداران آنهاست. چنین کاری نشان دهنده پلیدی درون آدمی است. پیامبر اکرم می‏فرماید: «حَسْبُ ابنُ آدم مِنَ الشَّرّ اَنْ یُحَقِّر اخاهُ المسلم؛ در بدی فرزند آدم همین بس که برادر مسلمان خود را کوچک شمارد».در روایت دیگری از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آمده است: «هیچ مسلمانی را خوار و حقیر مشمار؛ زیرا کوچک آنان هم نزد خداوند بزرگ است».

3. وفاداری

«وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا؛ آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفادارند». (بقره: 177)بایسته است برگزیده ملت، صداقت خود را به وفاداری امانتی که از طرف خدای تعالی و مردم به عهده او واگذار شده است، نشان دهد؛ زیرا بهترین صداقت، وفای به عهد است. عهدی که با مردم می‏بندد تا در خدمت آنان باشد. علی بن ابی طالب علیه‏السلام می‏فرماید: «احسن الصدق الوفاء بالعهد؛ بهترین صداقت، وفای به عهد است».سیدمهدی سعیدی
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388

حضور رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم مردم یزد

 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجتماع عظیم مردم یزد،‌ با تشکر صمیمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملی را از عوامل اصلی توفیقات ملت ایران در میدانهای مختلف خواندند و با اشاره به اهمیت فراوان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده و همه‌جانبه مردم در این انتخابات، تلاش برای شناسایی و انتخاب نامزدهای اصلح و مراعات رفتار صحیح انتخاباتی و پرهیز از تخریب نامزدها، را ضروری برشمردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجتماع عظیم مردم یزد،‌ با تشکر صمیمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملی را از عوامل اصلی توفیقات ملت ایران در میدانهای مختلف خواندند و با اشاره به اهمیت فراوان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده و همه‌جانبه مردم در این انتخابات، تلاش برای شناسایی و انتخاب نامزدهای اصلح و مراعات رفتار صحیح انتخاباتی و پرهیز از تخریب نامزدها، را ضروری برشمردند.ایشان انتخابات را مهمترین مسئله ملت ایران در سال جاری و میدان بزرگی برای نشان دادن عزم، و استقامت، رشد ملی و دانایی و بصیرت ملت ایران برشمردند و با اشاره به برخی تلاشهای دشمنان برای مسدود شدن باب انتخابات در نظام جمهوری اسلامی افزودند: در پرتو اراده خداوند متعال این تلاش دشمن به جایی نرسید و مردم با حضور خود در انتخابات مختلف، به مردم‌سالاری دینی جلوه‌هایی پرشکوه بخشیدند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور همه‌جانبه و گسترده مردم را در انتخابات مجلس هشتم دارای کمال اهمیت دانستند و خاطر نشان کردند: مسئله دیگری که حائز اهمیت فراوان است تلاش و دقت مردم برای شناخت نماینده اصلح است.ایشان با اشاره به صلاحیت‌های متفاوت نامزدهایی که صلاحیت آنها را شورای نگهبان اعلام می‌کند افزودند: هنر مردم شهرهای مختلف کشور این است که از میان این نامزدها، بهترین افراد را از لحاظ ایمان، اخلاص،‌ امانت، دینداری و آمادگی برای حضور در میدان‌های انقلاب انتخاب کنند و به کسانی رأی دهند که نسبت به نیازهای مردم دردشناس‌ترین و دردمندترین افراد باشند.رهبر انقلاب اسلامی،‌ انتخاب بهترین نامزدهای انتخاباتی با رأی مردم را زمینه‌ساز تشکیل مجلس مورد نیاز کشور خواندند و خاطرنشان کردند: در شناخت نامزدها، نباید تبلیغات رنگین و متنوع و یا وعده‌های بزرگ و غیرعملی عمران و آبادانی را ملاک قرار داد چرا که اینگونه کارها وظیفه دولت است و وظیفه نماینده مجلس شناخت و تصویب قوانین مورد نیاز و مشخص کردن مسیر حرکت قوای مجریه و قضاییه است.ایشان، با توصیه مؤکد به نامزدهای انتخاباتی و علاقه‌مندان آنها درباره پرهیز از هرگونه بداخلاقی، تخریب و تهمت زدن افزودند: هتک آبرو و تخریب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پایگاه‌های اینترنتی و دیگر وسایل، به هیچ‌وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب درخواست و اصرار می‌کنم که علاقه‌مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روش‌های تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند.ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، اعتماد به نفس ملی را دارویی فکری و روحی دانستند و با تشریح نقش اعتماد به نفس ملت ایران در پیروزی انقلاب و میدان‌های مختلف افزودند:‌ ملت بزرگ ایران در مسیر تحقق آرمان اصلی خود یعنی ایجاد جامعه ای اسلامی قرار دارد و پیمودن این راه پرافتخار، بدون حفظ و تقویت اعتماد به نفس ملی ممکن نیست.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،‌تحقق کامل عدالت اجتماعی، رواج گسترده اخلاق اسلامی، شجاعت، عزت، اقتدار و برخورداری از مواهب زندگی را از شاخصه‌های اصلی جامعه اسلامی دانستند و افزودند: همه این شاخص‌ها در جامعه‌ای معنا و مفهوم واقعی می‌یابد که بهروزی و سعادت را در عبودیت خدا جستجو کند و ملت مؤمن ایران، از عمق جان خود،‌ چنین آرمانی را دنبال می‌کند.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بحران‌های اخلاقی،‌ جنسی، خانوادگی و اقتصادی لیبرال دمکراسی غرب،‌ خاطرنشان کردند: این بحران‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت علمی و مادی، آرزوها و آرمان‌های بشری را محقق نمی‌سازد و آرامش و سعادت حقیقی را به دنبال نمی‌آورد.ایشان اراده و آرمان‌گرایی ملت ایران را زمینه‌ساز ایجاد نظامی متکی بر آرا و عواطف مردم برشمردند و افزودند: هیچ کشوری در منطقه از لحاظ اتکا به آرا و خواست‌های مردم به پای ایران نمی‌رسد اما متأسفانه برخی به علت ملاحظات جناحی و سیاسی و برای دلخوشی دشمنان، مرتب منفی‌بافی می‌کنند و با وجود برگزاری انتخابات متعدد، آزاد و پرشور در کشور و حضور گرایش‌های مختلف در این انتخابات، از نبود دمکراسی در ایران سخن می‌گویند.ایشان مردم‌سالاری دینی را، شیوه‌ای بدیع و تازه خواندند و با اشاره به چارچوب‌های مختلف نظام‌های دمکراسی در جهان افزودند: ملت ایران به علت ایمان به پروردگار چارچوب دمکراسی خود را اسلام عزیز قرار داده است و مردم‌سالاری دینی و اسلامی را به جهان عرضه کرده است و ملت‌های مسلمان نیز به همین علت، به چشم عظمت به ملت ایران نگاه می‌کنند.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به هوچی‌گری تبلیغاتی دشمنان درباره مسائل مختلفی نظیر مردم‌سالاری دینی، ‌موضوع زنان، سیاست خارجی، روابط ایران با قطب‌های قدرت جهان و مسائل دیگر افزودند: ملت بزرگ ایران، فریب این هوچی‌گری‌ها را نخورده و نخواهد خورد و با تقویت اعتماد به نفس ملی، به سوی آینده درخشان خود حرکت می‌کند.ایشان، پیشرفت‌های بسیار چشمگیر علمی در بحث انرژی هسته‌ای و علوم نوین از جمله سلول‌های بنیادی و درمان برخی بیماری‌های صعب‌العلاج را از آثار مبارک اعتماد به نفس ملی خواندند و افزودند: ملت ایران با استعداد درخشان و اعتماد به نفس، همچنان در مسیر پیشرفت به پیش خواهد رفت.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از سفرهای استانی دولت، اجرای مصوبات این سفرها را ضروری و با ارزش خواندند و افزودند:‌ حل مشکلات، کار آسانی نیست اما مسئولان برای رفع موانع، بی وقفه در تلاشند و این سعی و تلاش امری با ارزش است.ایشان اعتماد موجود میان ملت و مسئولان را اعتمادی عمیق برشمردند و خاطرنشان کردند: دشمن سعی می‌کند با متهم کردن و تضعیف قوای مختلف و دستگاههای گوناگون، مردم را دچار سردرگمی کند اما ملت ایران هوشیار است و دلسوزی و تلاش مسئولان را درک می کند و به همین علت پیوند مردم و مسئولان گرمتر و مستحکم‌تر خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مردم استان یزد را بسیار صمیمی، مؤمن، با صفا، مبتکر، دارای پشتکار، نجیب، بااستعداد، و سرشار از ایمان و باور دینی دانستند و با اشاره به برخورداری منطقه یزد از علما و شخصیت‌های بزرگ، و سوابق تاریخی و درخشان «دینی، علمی و ‌هنری این منطقه»، افتخارات فراوان مردم استان یزد در دوران پیروزی انقلاب اسلامی،‌ دفاع مقدس و دیگر عرصه‌ها را یادآور شدند و افزودند: اینها بخشی از هویت و ریشه های تاریخی و شناسنامه مبارک مردم استان یزد است و مردم منطقه به وی‍ژه جوانان باید این شناسنامه پرارزش را بشناسند و قدر بدانند.پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب حجت‌الاسلام والمسلمین صدوقی امام جمعه یزد و نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به ویژگی‌های مردم مومن و انقلابی این منطقه گفت: در سالی که رهبر انقلاب اسلامی آن را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام‌گذاری کردند مردم استان یزد در پرتو درک و هوشیاری همیشگی خود به وظایف خویش در دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب عمل می‌کنند و در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حضوری فعال خواهند داشت.
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388

الهام: سن بلوغ و سن رأی دادن باید یکی باشد!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه اصلاح بند دو اصلاحی ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری (لایحه کاهش سن رأی دهندگان) رأی منفی دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بند دو اصلاحی ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1385 پرداختند که دو فوریت این لایحه تنها 57 رأی موافق نمایندگان را کسب کرد و به تصویب نرسید. دو فوریت این لایحه 171 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع و 57 رای موافق از مجموع 239 نماینده حاضر را کسب کرد. دولت در این لایحه پیشنهاد کاهش سن رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری از 18 سال تمام به 15 سال تمام را ارائه کرده بود. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود: به منظور سامان دهی انتخابات کشور و ایجاد زمینه مشارکت حضور همه جانبه و مؤثر نسل جوان کشور در انتخابات ریاست جمهوری و عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت های عادلانه و برابر برای همه آحاد ملت به ویژه قشر جوان این لایحه به مجلس تقدیم می شود. پس از رأی گیری و عدم کسب رأی لازم، علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد: دو فوریت این لایحه رأی لازم را کسب نکرده است و این به این معنا نیست که مجلس نظری در مورد محتوای این لایحه ندارد. محتوای این لایحه به صورت عادی در کمیسیون ذیربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.الهام:سن بلوغ و سن رأی دادن باید یکی باشد! [+]15، عدد انقلاب است!سخنگوی دولت در هنگام بررسی دو فوریت لایحه کاهش سن رای دهندگان به عنوان نماینده دولت به دفاع از این لایحه پرداخت و انتخابات را یکی از اساسی ترین و جدی ترین مساله سرنوشت ساز کشور دانست و گفت: موضوع رای، یک حق مشروع سیاسی برای آحاد مردم است و این حق برای کسانی که صاحب تکلیف شناخته می شوند و از حقوق اجتماعی برخوردارند، وجود دارند.غلامحسین الهام در ادامه تصریح کرد: حذف افراد و محرومیت آنها از این حقوق، مستلزم دلیل محکمی است، بحث ما حق بهره مندی از این امکان مشارکت سیاسی افراد در سرنوشت کشورشان است.وی افزود: سن 15 سال کامل از اموری است که از اول انقلاب با رویکرد امام (ره) و انقلاب شروع شده است و در واقع رای در این مبداء، یادگار انقلاب اسلامی و امام(ره) است که این انقلاب را با رای 15 ساله ها در همه پرسی روز جمهوری اسلامی و اولین انتخابات ها با آن شروع شد. الهام افزود: از آن تاریخ منشاء مشارکت سیاسی رای 15 سال تمام است، لذا اگر این موضوع را حذف کنیم رویکرد انقلاب را بر می گردانیم. الهام با بیان این که جهت این لایحه سرمایه عظیم جوانان 15 سال به بالا هستند که خودشان در دفاع مقدس و عرصه های علمی و فناوری و مراحل مختلف اجتماعی نشان دادند، گفت: امروز حدود 4 میلیون جوان در این سن داریم و در عرصه های علمی مختلف برای کشور فعالیت کرده و مقام کسب کرده و با شور و نشاط در همه عرصه های اجتماعی، علمی و  ورزشی حضور دارند که اگر آنها را حذف کنیم احساس می کنند نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به توانایی  آنها کم شده است. سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت نمی خواهد از این مساله استفاده سیاسی کند، گفت: ما از قدرت به حق سیاسی آنها برای مشارکت در انتخابات دفاع می کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: این موضوع یک مساله  حقوقی هم دارد، زیرا سن تکلیف از همین سن شروع می شود، لذا مهجور کردن و حذف جوانانی که حق تکلیف پیدا کرده اند، نیازمند دلایل محکم است؛ ما در طول انتخابات مختلف و همچنین مجالس مختلف رای این جوانان را داشته ایم، ضمن این ;که ما این جوانان را در سخت ترین مسائل اجتماعی کشور صاحب تکلیف می دانیم، اما چرا در مسائل مهم سیاسی که ایجاد اهمیت و همچنین نشاط می کنند آنها را صاحب حق نشناسیم. الهام در پایان دفاع از این لایحه افزود: می خواهیم با طرح این لایحه و تصویب آن از عدد 18 صرف نظر کرده و به عدد 15 که عدد انقلاب است، برگردیم.مخالفان: اگر مبنا سن بلوغ است، به دختران 9 ساله  هم حق رأی بدهیم! [+]بنا بر این گزارش محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف اول دوفوریت این لایحه گفت: این بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت  سر گذاشتیم و نمایندگان استدلال های مختلفی را بیان کردند. وی با بیان این که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما برای مخالفت با این لایحه در جمع بندی منطق جوامع بشری است، اگر می گوییم سن تکلیف مبنای ورود به وظایف فردی است، زیرا این مساله فرق می کند با این ;که ما بخواهیم معتقد باشیم فردی که در مسائل فردی باید تصمیم گیری کند در مسائل اجتماعی هم صاحب نظر است. نماینده تبریز اضافه کرد: سن 18 سالگی سن ورود به مسائل اجتماعی است و در این سن است که مسائل اجتماعی برای جوانان مورد توجه قرار می گیرد. وی با تاکید بر این که ورود به سن تکلیف و مسوولیت های فردی با ورود به تصمیم گیری های مهم اجتماعی متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردی مقدم بر سن اجتماعی است، به همین دلیل است که در قانون استخدام، سن فرد نباید کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهیم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگیریم پس دختران هم که در سن 9 سالگی به بلوغ می  رسند، باید بتوانند از همان سال رای دهند. کاظم جلالی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض قوانین بین زن و مرد، گفت: در سخنان دکتر الهام بحث سن تکلیف، مطرح بود که چنانچه این بحث مورد توجه باشد در دین مبین اسلام برای مردها 15 سالگی و برای زن ها 9 سالگی سن تکلیف است و همین مساله باعث تبعیض ناروا می شود و لذا چنین استدلالی درست نیست. علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار شما به جا است، باید مسائل فردی را از مسائل اجتماعی متفاوت دانست.بنا بر این گزارش محمدقسیم عثمانی در تذکری با استناد به ماده 160 آیین نامه  داخلی مجلس گفت: برای بحث دو فوریت، ضرورت جلوگیری از خسارت مطرح است و این لایحه دو فوریتی برای جلوگیری از خسارت خاصی نیست که بخواهد در حال حاضر مطرح شود. لاریجانی هم در پاسخ به این تذکر گفت: حتماً کسانی که این لایحه را به مجلس ارائه کرده اند در مورد آن نظراتی داشته اند.کامران: مجلس هفتمی ها واحمدی نژاد با رأی 15 ساله ها انتخاب شدند! [+]حسن کامران در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما نمایندگان مجلس هفتم، با رأی 15 ساله ها وارد مجلس شدیم، رییس جمهور کشورمان هم با رای 15 ساله ها انتخاب شد. نماینده اصفهان گفت: امروز امنیت محلات کشور به دست جوانان بسیجی زیر 15 سال تامین می شود و این افتخار برای انقلاب اسلامی ما است که چنین فرزندانی داریم. لاریجانی در این هنگام به وی تذکر داد که باید در مورد فوریت مساله صحبت کند و توضیح در مورد اصل لایحه ندهد. کامران در پاسخ به لاریجانی با بیان این که بنده پاسخ مخالف را می دهم، گفت: ای کاش شما هم به مخالف این تذکر را می دادید، این در حالی است که چهل روز به انتخابات مانده آیا می توان یک لایحه را با یک فوریت و یا به صورت عادی در این مدت باقی ;مانده تصویب کرد، بنابراین باید به صورت دو فوریتی مطرح می شد.محمدرضا خباز به عنوان مخالف دوم دو فوریت این لایحه گفت:  اگر قرار باشد نسبت به طرح یا لایحه و دو فوریت آن خبر دهیم، در صورتی خواهد بود که آن مساله نظام را دچار لطمه می کند و ضایعاتی برای کشور به وجود می آورد، بنابراین در اینجا این سوال مطرح است که چه خدشه و لطمه ای به نظام وارد می شود که دوستان در این شرایط حساس که چشم دنیا به انتخابات ما است، چنین لایحه دو فوریتی آوردند. نماینده کاشمر با بیان این که این بحث ها در مجلس هفتم نیز مطرح شد، گفت: وقتی در روز انتخابات صدا و سیمای کشورمان در اولین اخبار خود تصویر رای دادن مقام معظم رهبری را نشان می دهد، این به معنای آن است که علاوه بر این که رای در کشور ما دموکراتیک است، رای ایدئولوژیک هم است. وی افزود: ما نمی توانیم تافته جدابافته ای از دیگر کشورها باشیم، در تحقیقی که از میان 26 الی 27 کشور مهم دنیا انجام شده، به غیر از دو کشور که سن رای دهندگانشان 16 سال بوده، بقیه کشورها سن رای دهندگان از 18 سال تا 21 سال بوده است، بنابراین هرچقدر سن رای دهندگان بالاتر باشد، مقبولیت آرا را نشان می دهد.نماینده سمیرم: در این سال ها کشور با رای 15 ساله ها اداره می شود [+]بنا بر این گزارش بهروز جعفری نیز به عنوان موافق دوم با دو فوریت لایحه گفت: آیا ما در 30 سال گذشته از کشورهای بیگانه تبعیت می کردیم؟ آیا ما برای وضع قوانین خود باید به کشورهای خارجی توجه کنیم یا این که خودمان الگوی آنها باشیم؟وی ادامه داد: مگر در این سال ها کشور با رای همین 15 ساله ها اداره نشده است؟ ضمن آنکه اگر مجلس هفتم آن را رد کرده، باید گفت که مجلس هفتم با مجلس هشتم متفاوت است و ما روز به روز باید تفکر نو، ابزار نو و دیدگاه جدید داشته باشیم. نماینده سمیرم اضافه کرد: وقتی قرار است بستر را برای حضور 4 میلیون نفر فراهم کنیم مشخص است که باید ساز و کار را برای حضور این جوانان فراهم کرده که یکی از این ساز و کارها پایین آوردن سن رای ;دهندگان است. عضو کمیسیون فرهنگی یادآور شد: یک زمان همین جوانان در سنگرها شهید شدند و امام (ره) شهید فهمیده را امام خود خواند، چگونه است که 15 ساله ها برای صحنه های جنگ بالغ هستند، اما برای رای دادن بالغ نیستند. در این جلسه که صادق محصولی وزیر کشور نیز حضور داشت، وقتی الهام به پشت تریبون رفت تا در مورد این لایحه دوفوریتی توضیح دهد، نمایندگان با گفتن عدد دو، مانع از صحبت  کردن وی شدند که لاریجانی نمایندگان را دعوت به آرامش کرد و گفت اجازه دهند الهام توضیحات خود را ارائه دهد و بعدا نظر خود را در مورد موافقت یا مخالفت با لایحه ارائه کنند. بنا بر این گزارش گفتن عدد دو ( که نشانه مخالفت است) از سوی نمایندگان در هنگامی که موافقان این لایحه دو فوریتی صحبت می کردند، تکرار می َشد و همین امر موجب شد تا کوچک زاده نسبت به این مساله تذکر دهد و عنوان کند که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس هنگامی که ناطق سخن می گوید نمایندگان باید سکوت کنند و شما نمایندگان به آیین نامه قسم خورده اید، بنابراین باید آن را رعایت کنید که لاریجانی هم این تذکر کوچک زاده را وارد دانست.تلاش ناکام کوچک زاده برای ارتباط دادن رأی 15 ساله ها و نظر مقام معظم رهبری [+]ونایی: توزیع این برگه ها موجب وهن مجلس و خطرناک استکوچک زاده: توزیع برگه ها با هزینی شخصی بود و به کسی ربطی ندارداز سوی دیگر، مهدی کوچک زاده، از نمایندگان طیف احمدی  نژاد مجلس، برگه هایی که حاوی بخشی از پیام مقام معظم رهبری پس از انتخابات مجلس هشتم بود را در صحن علنی مجلس توزیع کرد. این اقدام، اعتراض برخی از نمایندگان از جمله حسین وفایی و امیدوار رضایی، نمایندگان ملایر و مسجد سلیمان را درپی داشت که در قالب تذکری آیین نامه ای نسبت به توزیع برگه ها انتقاد کردند. ونایی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: بعضی از دوستان هر از گاهی برای تحمیل مقاصد خود برگه هایی را در میان نمایندگان مجلس پخش می کنند که موجب وهن مجلس است و کسی نباید نظرش را به نمایندگان تحمیل کند.وی گفت: توزیع برگه در داخل مجلس کار خطرناکی است، اگر به هر دلیلی نظر کارشناسی نمایندگان بر آن باشد که این لایحه رای نیاورد، آیا این به معنای مخالفت مجلس با نظر مقام معظم رهبری است. وی تاکید کرد: همه ما مرید مقام معظم رهبری هستیم و به این آقایان توصیه می کنم که از مقام معظم رهبری خرج نکنند. علی لاریجانی رییس مجلس در واکنش به این تذکر با بیان این که توزیع این برگه ها به اطلاع هیات رییسه نرسیده اما موجب تغییر نظر نمایندگان هم نمی شود، گفت: این موضوع ربطی به هیات رییسه ندارد.لاریجانی افزود: اصلا این طور نیست؛ در این گونه مسائل استناد به مقام معظم رهبری وجهی ندارد و اگر ایشان نظری داشتند حتما مطرح می کردند، اما چیزی در این مورد مطرح نکردند. پس از دقایقی امیدواز رضایی در تذکری دیگر اعلام کرد که مطابق آیین نامه داخلی مجلس، توزیع هر برگه ای در میان نمایندگان در صحن علنی مجلس باید به تایید هیات رییسه مجلس برسد. لاریجانی پس از این تذکر، دقایقی آیین نامه جدید مجلس را تورق کرد و سپس تذکر وی را وارد دانست.همچنین کوچک زاده در تذکری آیین نامه ای نسبت به این که نمایندگان مجلس در هنگام سخنان دکتر الهام با گفتن عدد 2 آرامش جلسه را به هم زده بودند، تذکر داد و همچنین با اشاره به تذکر امروز صبح ونایی مبنی بر این که کاغذهایی در صحن مجلس از سوی یک نماینده پخش می شود، گفت: آنچه توزیع کردند با هزینه  شخصی بوده، ضمن آنکه هیچ دستورالعملی برای توزیع نامه در آیین نامه داخلی مجلس نداریم و ما نمی دانیم چگونه باید این کار را انجام دهیم، بنابراین از شما می خواهم که نسبت به چگونگی توزیع نامه در صحن مجلس قانونی را مقرر کنید. لاریجانی در پاسخ به کوچک زاده گفت: برای توزیع اوراق در داخل مجلس، بحث مالکیت در آن ملاک نیست که از بودجه شخصی و یا بودجه دولتی باشد، باید طبق ضوابط انجام شود.رییس مجلس گفت: البته تذکر شما در مورد آرامش جلسه تذکر به جایی است و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند کلام ناطق منعقد شود و سپس نظر خود را ارائه کنند. کوچک زاده پس از پایان جلسه علنی و در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که برگه ها را با هزینه شخصی چاپ و شخصا توزیع کرده است، گفت: اگر بخواهیم از امکانات مجلس برای توزیع این برگه ها استفاده کنم باید با دستور رییس مجلس اقدام می کردم. از این رو این مساله به کسی ربطی ندارد و به اجازه هیات رییسه نیازی نیست. متن مندرج در برگه ;های توزیع شده در صحن علنی امروز مجلس، پیام مقام معظم رهبری به مناسبت حضور چشم گیر مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و تشکر از مردم بود که در تاریخ 25 اسفند سال 86 ایراد شده است. در این پیام آمده بود: اینجانب خاشعانه و با همه وجود خداوند حکیم و عزیز را سپاس می گویم و از شما مردم بزرگوار عمیقا تشکر می کنم که به توفیق الهی و با عزم راسخ خود چنین صحنه با شکوهی را رقم زدید و اتحاد ملی را در پایان سالی که به این نام نامیده شده به نمایش درآوردید. بویژه باید از جوانان عزیز تشکر کنم که برابر آمار، سهم بزرگی از این مشارکت همگانی را بر دوش گرفتند و با اینکه حداقل سن انتخاب، سه سال ارتقا یافت و چند میلیون نوجوان کمتر از 18 سال از شرکت در انتخابات محروم شدند، میلیونها جوان زیر 30 سال به سوی صندوق های رای شتافتند و با حضور شور انگیز خود نشان دادند که پسران و دختران نسل بعد، آماده تحویل گرفتن این جمهوری مقدس می باشند

دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف اول دوفوریت لایحه دادن حق رأی به 15 ساله ها، گفت: این بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت  سر گذاشتیم و نمایندگان استدلال های مختلفی را بیان کردند.الهام: سن بلوغ و سن رأی دادن باید یکی باشد! [+] نه قاطع مجلس به طرح دولتی دادن حق رأی به 15 ساله ها [+]تلاش ناکام کوچک ;زاده برای ارتباط دادن رأی 15 ساله ها و نظر رهبر انقلاب [+]به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، وی با بیان این که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما برای مخالفت با این لایحه در جمع بندی منطق جوامع بشری است، اگر می گوییم سن تکلیف مبنای ورود به وظایف فردی است، زیرا این مساله فرق می کند با این که ما بخواهیم معتقد باشیم فردی که در مسائل فردی باید تصمیم گیری کند در مسائل اجتماعی هم صاحب نظر است. نماینده تبریز اضافه کرد: سن 18 سالگی سن ورود به مسائل اجتماعی است و در این سن است که مسائل اجتماعی برای جوانان مورد توجه قرار می گیرد. وی با تاکید بر این که ورود به سن تکلیف و مسوولیت های فردی با ورود به تصمیم گیری های مهم اجتماعی متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردی مقدم بر سن اجتماعی است، به همین دلیل است که در قانون استخدام، سن فرد نباید کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهیم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگیریم پس دختران هم که در سن 9 سالگی به بلوغ می رسند، باید بتوانند از همان سال رای دهند. کاظم جلالی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض قوانین بین زن و مرد، گفت: در سخنان دکتر الهام بحث سن تکلیف، مطرح بود که چنانچه این بحث مورد توجه باشد در دین مبین اسلام برای مردها 15 سالگی و برای زن ها 9 سالگی سن تکلیف است و همین مساله باعث تبعیض ناروا می شود و لذا چنین استدلالی درست نیست. علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار شما به جا است، باید مسائل فردی را از مسائل اجتماعی متفاوت دانست.
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: نمایندگان مجلس دو فوریت لایحه انتخاباتی دولت برای کاهش سن رای از 18 به 15 سال را رد کردند تا متعاقب آن اعتراض دولت و نمایندگان حامی دولت در مجلس را موجب شوند.
روز گذشته لایحه دو‌فوریتی دولت برای کاهش سن رای به 15 سال در دستور کار مجلس قرار گرفت و غلام‌حسین الهام سخنگوی دولت هم به عنوان نماینده دولت به مجلس آمده بود تا شخصا کار دفاع از این لایحه و ضرورت تصویب آن را عهده‌دار شود. اما دفاعیات الهام هم کارساز نشد و نهایتا مجلس با 171 رای مخالف از 239 نماینده حاضر با قاطعیت دو فوریت لایحه دولت را رد کرد و تکلیف این لایحه به پس از انتخابات موکول شد. از مجلس هفتم به این سو برای سومین بار است که لایحه کاهش سن رای به 15 سال در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، ولی از سوی نمایندگان رد می‌شود. در جلسه علنی دیروز هم فضای مخالفت با لایحه دولت به قدری بالا بود که نمایندگان مجلس با فریاد‌های دو دوی خود پیش از آن که الهام بخواهد در دفاع از دوفوریت لایحه کاهش سن رای‌دهندگان از 18 به 15سال پشت تریبون قرار بگیرد و اظهار نظر کند پیشاپیش رای نهایی خود را که همان عدم تصویب قاطعانه دو فوریت لایحه بود، اعلام کردند. به طوری که نمایندگان پیش از آن که الهام به عنوان نماینده دولت بخواهد صحبت کند چندین بار با فریاد‌های «دو دو» خود که نشانه مخالفتشان بود مانع از آن شدند که الهام بحث خود را آغاز کند و تکرار این روند باعث شد تا لاریجانی چندین بار از نمایندگان بخواهد تا به اصطلاح خودش اجازه دهند کلام الهام منعقد شود و بعد به اظهار نظر بپردازند. مخالفت گسترده نمایندگان با طرح مزبور، اما به صحن علنی ختم نشده و اعضای فراکسیون اکثریت هم صبح روز گذشته پیش از آغاز جلسه علنی در این باره جلسه‌ای را تشکیل دادند و مخالفت خود را با این لایحه ابراز کردند. هرچند که حامیان دولت در مجلس تمام تلاش خود را برای رای آوردن این لایحه به کار بردند‌. به طوری که مهدی کوچک زاده نماینده تهران به انتشار برگه‌هایی در صحن علنی اقدام کرد که در آن بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را در اسفند86 درباره رای دهندگان مورد اشاره قرار داده بود‌. کوچک زاده قصد داشت با این شیوه نمایندگان را برای رای به این دوفوریت اقناع کند که با تذکر حسن ونایی روبه‌رو شد. حسن ونایی در تذکر خود به پخش این برگه‌ها از سوی یک نماینده اعتراض کرده بود. کوچک زاده هم در تذکر خود هم نسبت به این‌که نمایندگان مجلس در هنگام سخنان الهام با گفتن عدد 2 آرامش جلسه را به هم زده بودند، تذکر داد و همچنین با اشاره به تذکر صبح ونایی مبنی بر این‌که کاغذهایی در صحن مجلس از سوی یک نماینده پخش می‌شود، گفت: آنچه توزیع کردم با هزینه‌ شخصی بوده است.
لاریجانی در پاسخ به کوچک‌زاده گفت: برای توزیع اوراق در داخل مجلس، بحث مالکیت در آن ملاک نیست که از بودجه شخصی یا بودجه دولتی باشد، باید طبق ضوابط انجام شود. رییس مجلس گفت: البته تذکر شما در مورد آرامش جلسه تذکر به‌جایی است و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند کلام ناطق منعقد شود و سپس نظر خود را ارائه کنند. با این حال این اقدامات مانع از آن نشد که مجلس هشتمی‌ها هم مثل هفتمی‌ها کاهش سن رای دهندگان را وتو کنند. استناد به این جمله امام (ره) که حسین فهمیده رهبر ماست در نشان دادن شعور و فهم 15 ساله‌ها شاید مهم‌ترین دلیل موافقان تصویب دو فوریت بود. علاوه بر این موافقان بر این باور بودند که با قائل شدن حق رای برای 15 ساله‌ها هم به مشارکت سیاسی کمک می‌شود و هم از آنجا که 15 ساله‌ها در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشتند نباید بین نوجوانان آن روز و 15 ساله‌ای امروز فرق گذاشت. همچنین موافقان رسیدن به سن تکلیف که همان 15 سال است رامجوزی برای بلوغ اجتماعی و سیاسی نوجوانان ارزیابی می‌کردند. این در حالی بود که مخالفان معتقد بودند که نباید فضای دانش‌آموزی را درگیر مباحث سیاسی و انتخاباتی کرد و اگر 15 ساله‌ها به این حد از بلوغ رسیده باشند پس باید سن اشتغال به کار هم کاهش یابد. علاوه بر این که اگر موافقان معتقد بودند که چون چهل روز به انتخابات مانده باید این لایحه با فوریت بررسی شود، اما مخالفان بر این باور بودند که از فوریت نداشتن این لایحه کشور دچار خسران نمی شود که بخواهیم آن را با فوریت بررسی کنیم.
15‌ساله‌ها یادگار امامند
غلامحسین الهام، اما در توضیح این لایحه دو فوریتی گفت: سن 15 سال کامل از اموری است که از اول انقلاب با رویکرد امام (ره) و انقلاب شروع شده است و در واقع رای در این مبدا یادگار انقلاب اسلامی و امام (ره) است که این انقلاب را با رای 15 ساله‌ها در همه‌پرسی‌ روز جمهوری اسلامی و اولین انتخابات‌ها با آن شروع شد. وی افزود: از آن تاریخ منشا مشارکت سیاسی رای 15 سال تمام است، لذا اگر این موضوع را حذف کنیم رویکرد انقلاب را بر می‌گردانیم.
الهام با بیان این‌که جهت این لایحه سرمایه عظیم جوانان 15 سال به بالا هستند که خودشان در دفاع مقدس و عرصه‌های علمی و فن‌آوری و مراحل مختلف اجتماعی نشان دادند، گفت: امروز حدود 4‌میلیون جوان در این سن داریم و در عرصه‌های علمی مختلف برای کشور فعالیت کرده و مقام کسب کرده و با شور و نشاط در همه عرصه‌های اجتماعی، علمی و ‌ورزشی حضور دارند که اگر آنها را حذف کنیم احساس می‌کنند نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به توانایی‌ آنها کم شده است. سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که دولت نمی‌خواهد از این مساله استفاده سیاسی کند، گفت: ما از قدرت به حق سیاسی آنها برای مشارکت در انتخابات دفاع می‌کنیم. وی اضافه کرد: این موضوع یک مساله‌ حقوقی هم دارد، زیرا سن تکلیف از همین سن شروع می‌شود، لذا مهجور کردن و حذف جوانانی که حق تکلیف پیدا کرده‌اند، نیازمند دلایل محکم است؛ ما در طول انتخابات مختلف و همچنین مجالس مختلف رای این جوانان را داشته‌ایم، ضمن این‌که ما این جوانان را در سخت‌ترین مسائل اجتماعی کشور صاحب تکلیف می‌دانیم، اما چرا در مسائل مهم سیاسی که ایجاد اهمیت و همچنین نشاط می‌کنند آنها را صاحب حق نشناسیم. وی افزود: لذا می‌خواهیم با طرح این لایحه و تصویب آن از عدد 18 صرف‌نظر کرده و به عدد 15 که عدد انقلاب است، برگردیم.
18 سالگی سن ورود به اجتماع
محمدحسین فرهنگی هم به عنوان مخالف اول دوفوریت این لایحه گفت: این بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت‌سر گذاشتیم و نمایندگان استدلال‌های مختلفی را بیان کردند.
وی با بیان این‌که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما برای مخالفت با این لایحه در جمع‌بندی منطق جوامع بشری است، اگر می‌گوییم سن تکلیف مبنای ورود به وظایف فردی است، زیرا این مساله فرق می‌کند با این‌که ما بخواهیم معتقد باشیم فردی که در مسائل فردی باید تصمیم‌گیری کند در مسائل اجتماعی هم صاحب‌نظر است. نماینده تبریز اضافه کرد: سن 18 سالگی سن ورود به مسائل اجتماعی است و در این سن است که مسائل اجتماعی برای جوانان مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر این‌که ورود به سن تکلیف و مسوولیت‌های فردی با ورود به تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردی مقدم بر سن اجتماعی است، به همین دلیل است که در قانون استخدام، سن فرد نباید کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهیم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگیریم پس دختران هم که در سن 9 سالگی به بلوغ می‌رسند، باید بتوانند از همان سال رای دهند.
رییس‌جمهور با رای 15 ساله‌ها انتخاب شد
همچنین حسن کامران در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما نمایندگان مجلس هفتم، با رای 15 ساله‌ها وارد مجلس شدیم، رییس‌جمهور کشورمان هم با رای 15 ساله‌ها انتخاب شد.
نماینده اصفهان گفت: امروز امنیت محلات کشور به دست جوانان بسیجی زیر 15 سال تامین می‌شود و این افتخار برای انقلاب اسلامی ما است که چنین فرزندانی داریم. لاریجانی در این هنگام به وی تذکر داد که باید در مورد فوریت مساله صحبت کند و توضیح در مورد اصل لایحه ندهد. کامران در پاسخ به لاریجانی با بیان این‌که بنده پاسخ مخالف را می‌دهم، گفت: ای کاش شما هم به مخالف این تذکر را می‌دادید، این در حالی است که چهل روز به انتخابات مانده آیا می‌توان یک لایحه را با یک فوریت یا به صورت عادی در این مدت باقیمانده تصویب کرد، بنابراین باید به صورت دو فوریتی مطرح می‌شد.
امامحمدرضا خباز به عنوان مخالف دوم دو فوریت این لایحه گفت: ‌اگر قرار باشد نسبت به طرح یا لایحه و دو فوریت آن رای دهیم، در صورتی خواهد بود که آن مساله نظام را دچار لطمه می‌کند و ضایعاتی برای کشور به وجود می‌آورد، بنابراین در اینجا این سوال مطرح است که چه خدشه و لطمه‌ای به نظام وارد می‌شود که دوستان در این شرایط حساس که چشم دنیا به انتخابات ما است، چنین لایحه دو فوریتی آوردند. وی افزود: ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای از دیگر کشورها باشیم، در تحقیقی که از میان 26 الی 27 کشور مهم دنیا انجام شده، به غیر از دو کشور که سن رای‌دهندگانشان 16 سال بوده، بقیه کشورها سن رای‌دهندگان‌شان از 18 سال تا 21 سال بوده است، بنابراین هرچقدر سن رای‌دهندگان بالاتر باشد، مقبولیت آرا را نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، بهروز جعفری نیز به عنوان موافق دوم با دو فوریت لایحه گفت: آیا ما در 30 سال گذشته از کشورهای بیگانه تبعیت می‌کردیم؟ آیا ما برای وضع قوانین خود باید به کشورهای خارجی توجه کنیم یا این‌که خودمان الگوی آنها باشیم؟
وی ادامه داد: مگر در این سال‌ها کشور با رای همین 15 ساله‌ها اداره نشده است؟ ضمن آنکه اگر مجلس هفتم آن را رد کرده، باید گفت که مجلس هفتم با مجلس هشتم متفاوت است و ما روز به روز باید تفکر نو،‌ ابزار نو و دیدگاه جدید داشته باشیم.
 
دسته ها : انتخابات
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
برداشت نادرست از جمله امام درباره شهید فهمیده: 15 ساله ها رئیس جمهور تعیین کنند!آیا اگر خدای ناکرده ، جنگی رخ دهد و نیروهای مسلح کشور با پرسنل خود بتوانند از عهده متخاصم برآیند ، باز هم اجازه داده می شود نوجوانان 15 ساله به جنگ بروند؟عصرایران - سن قانونی رأی ، برای چندمین بار به موضوع سیاسی اول کشور تبدیل شده است ؛ "15 سال یا 18 سال؟" سؤالی است که در طول سالیان گذشته ، بارها مطرح شده و هر مجلس و دولتی هم بر مبنای دیدگاه سیاسی خود ، یکی از این دو را برگزیده است تا تردد سن رأی دهندگان از ایستگاه 15 به 18 و بالعکس ، زمینه ساز بسیاری از حرف و حدیث های راست و دروغ گردد و البته به نوعی فقدان  کلان نگری در تصمیمات بزرگ را نیز نمایش دهد.

اینک ، دولت نهم ، با قید دو فوریت از مجلس هشتم می خواهد که لایحه کاهش سن رأی دهندگان از 18 سال به 15 سال را تصویب کند تا قبل از انتخابات 22 خرداد ، بشود روی مشارکت  4 میلیون نفر دیگر حساب کرد.

البته دولت پیش از این نیز تلاش کرده بود چنین قانونی را از مجلس بگیرد ولی تا کنون تلاش هایش موفقیت آمیز نبوده است ؛ با این حال ، غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت می گوید اگر این بار هم نتیجه نگیریم ، دست برنخواهیم داشت؛ او معتقد است که تعیین سن 18 سال برای رأی دادن ، بلوغ سیاسی جامعه را به تأخیر می اندازد.

البته مخالفان دولت نیز بر این باورند که این لایحه ، یک حرکت سیاسی برای صید آرای بیشتر است زیرا دولتی ها انتظار دارند 15 تا 18 ساله ها - که معمولاً ذوق بیشتری برای رأی دادن دارند- به پاس آن که احمدی نژاد زمینه رأی دادن آنها را فراهم ساخته ، به وی رأی دهند؛ استدلالی که قطعاً درباره همه این افراد صدق نمی کند.

آنها همچنین می گویند :اینکه چند بار لایحه حق رای برای افراد 15 ساله در مجلس مطرح و رد شده است، چرا دولت مجددا آن را مطرح کرده و اصرار به تصویب آن دارد؟ آیا این امر توهین به مجلس نیست؟

حال فارغ از مباحث جناحی موجود ، شایسته است مختصر و مفید بررسی شود که کدام یک از این دو سن برای رأی دادن مناسب تر است؟

1- رأی دادن ، فقط ایستادن در صف حوزه انتخابیه و نوشتن نام یک کاندیدا بر روی برگه رأی نیست بلکه پروسه ای کاملاً سیاسی و البته پیچیده است که طی آن یک فرد با سنجش همه جانبه کاندیداها ، سوابق ، برنامه ها و شعارها و نیز مقایسه کاندیداها با یکدیگر ، در نهایت یکی را بر می گزیند و به او رأی می دهد.
حال باید پرسید که آیا یک بچه مدرسه ای 15 ساله ، توانمندی چنین تحلیل های سیاسی  پیجیده ای را دارد؟
پاسخ روشن است: به جز استثنائات ، خیر!

بنابراین ، اگر چنین فردی رأی دهد یا بر اساس احساسات و نیز تحت تأثیر تبلیغات خواهد بود و یا در تبعیت از والدین ؛ که هیچ کدام از این ها ، مبنای درستی برای برگزیدن رئیس جمهور کشور نیست و اساساً عاقلانه نیست سرنوشت کشور به دست بچه های 15 ساله سپرده شود.

در این باره برخی موافقان "15 سال" می گویند: مگر در جبهه ها همین بچه ها نجنگیدند؟ و حتی یکی از نمایندگان مجلس به شهید حسین فهمیده اشاره کرده بود و به جمله امام خمینی درباره وی که "رهبر ما آن طفل 13 ساله بود... ."

به نظر می رسد این افراد دچار خلط مبحث شده و شرایط بحرانی و غیر عادی را با وضعیت متعارف ، در هم آمیخته اند.
به راستی اگر جنگ ایران و عراق در شرایطی غیر از وضعیت سال های اول انقلاب -که ارتش دچار آسیب های ناشی از تغییر حکومت شده  و سپاه هم به بلوغ نرسیده بود- رخ می داد ، آیا اساساً نیازی به حضور نوجوانان در جنگ بود؟ و آیا مگر جز این است که حضور این افراد ، ناشی از اضطرار و الزامات خاص آن مقطع بود؟و الا چه کسی دوست دارد نوجوانان کم و سن و سال ، به جای بازی و تحصیل ، به میدان کارزار بروند و بجنگند؟!

آیا اگر خدای ناکرده ، جنگی رخ دهد و نیروهای مسلح کشور با پرسنل خود بتوانند از عهده متخاصم برآیند ، باز هم اجازه داده می شود نوجوانان 15 ساله به جنگ بروند؟
آن کسی هم که شهید فهمیده و جمله امام را شاهد مثال آورده ، احتمالاً متوجه نبوده است که آنچه گفته شده ، ناظر بر یک مورد حماسی و معنوی مرتبط با دفاع مقدس بوده است و نه یک تحلیل سیاسی و الا ، اگر بتوان آن جمله امام را این گونه تعمیم داد ، چرا قانونی تصویب نمی شود که 13 ساله ها رأی دهند یا اصلاً 13 ساله ها ، بتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟!

جالب اینجاست که دراین کشور به زیر 18 سال اجازه رانندگی نمی دهند ولی می خواهند به او اجازه دهند رئیس جمهور تعیین کند!

2 - برخی موافقان "15 سال" می گویند: چگونه است که نوجوان زیر 18 سال ، دارای مسوولیت کیفری است ولی نباید حق رأی داشته باشد؟!
این ، سؤال درستی است اما جوابش این نیست که با حفظ مسوولیت کیفری، به نوجوان زیر 18 سال ، حق رأی بدهیم بلکه اگر واقعاً به دنبال حمایت از نوجوانان هستیم ، باید در مسؤولیت های آنها تجدید نظر شود زیرا خطایی که از یک نوجوان 16-15 ساله سر می زند ، قاعدتاً نباید با خطای یک شخص بزرگسال یکسان انگاری شود و مجازات مشابهی برای آن در نظر گرفته شود.

3- مروری بر قوانین کشورهای جهان نشان می دهد که عقل جمعی بشری در اغلب کشورها ، سن رأی را بین 18 تا 25 سال قرار داده است.حال چه شده که در ایران می خواهند با رأی 15 ساله ها رئیس جمهور انتخاب کنند، الله اعلم!

4- این که مدام و علی الخصوص در آستانه انتخابات ، در سن قانونی رأی دهندگان ، دستکاری شود ، نوعی بی ثباتی در نظام تصمیم گیری و نیز تزلزل روانی در میان رأی دهندگان جوان به وجود می آورد. بنابراین به نظر می رسد همین سن 18 سال که پس از بحث های فراوان تصویب شده و مورد استقبال جامعه شناسان و حقوقدانان و استادان علوم سیاسی نیز قرار گرفته و با واقعیت های جامعه ما نیز همخوانی دارد ، ملاک عمل قرار گیرد تا انرژی دولت و مجلس ، مصروف تاریخ تولد نوجوانان نشود ، چه آن که در این مملکت ، کارهای مهم تری برای انجام دادن وجود دارد.
دسته ها :
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
X